[ Cao Đài E-book ]

Thông bạch
của Nhóm Bạn Đạo - Australia

Trong khi thực hiện trang Cao-Đài E-book, mặc dù anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng rất tiếc là vẫn không thể nào tránh được những sơ xuất lỗi lầm kỹ thuật khi đánh máy cũng như dò đọc lại. Vì vậy cho nên chúng tôi ước mong sao, quí chư Hiền nào đã tham đọc qua, thấy có chữ nào sai, hoặc đoạn văn nào thiếu sót, xin vui lòng giúp anh em chúng tôi một tay bằng cách ghi chú, rồi thư về cho anh em chúng tôi để chúng tôi tiện việc hiệu đính bổ túc lại, hầu chúng ta có được một tủ sách tương đối chuẩn xác, khả tín có thể tin dùng làm cẩm nang tu học trong giai đoạn khó khăn, Đạo quyền nơi quê nhà không còn và kinh thư thảy đều tứ tán. Chân thành cám ơn chư Hiền.

Dưới đây chúng tôi đính kèm tài liệu đã được hiệu chỉnh, quí chư Hiền nào có lưu giữ trong máy điện toán của mình xin vui lòng sửa lại trước khi tham đọc. Nhóm Bạn Đạo thành thật cáo lỗi.

Ngày hiệu chỉnh

Tên tài liệu

Nơi đã được hiệu chỉnh

Tài Liệu
e-book

08/2020

QUAN HÔN TANG LỄ

QUAN HÔN TANG LỄ
Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia). Ấn bản v.2020.

1. Thêm phần KHẢO DỊ khác biệt giữa các văn kiện: Quan Hôn Tang Lễ - Bản in ấn bản (1976) & Quan Hôn Tang Lễ - Văn bản văn phòng HTĐ & Nghi Lễ và Bài Thài. Nơi:

Bài thài hiến lễ hàng Thánh,
Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần,
Bài thài hiến lễ hàng vong thường.

2. Hiệu đính Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần - TUẦN HƯƠNG: Trầm đoàn khói (khỏi) tỏa năm mây, ...

Bản in PDF QuanHonTangLe(v2020_1).pdf trang 61 & 62 & 63 và 64.

QuanHonTangLe(v2020_1).pdf

04/2020

QUAN HÔN TANG LỄ

QUAN HÔN TANG LỄ
Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia). Ấn bản v.2020.

QuanHonTangLe(v2020).pdf

04/2020

HẠNH ÐƯỜNG
Tài Liệu Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ (Khóa CANH TUẤT 1970)

Bản in PDF ấn bản v.2020
PHỤ ĐÍNH: Tài liệu cập nhật cần tham khảo thêm từ quyển "QUAN HÔN TANG LỄ" do Hội Thánh ấn hành năm 1976.

HanhDuong1970 (v2020).pdf

02/2015

KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO

Chú Giải của Thánh Thất N.S.W. về các từ ngữ "Đại Đàn" và "Tiểu Đàn" trong phần "Tiểu Dẫn" nơi mục "CÚNG ĐÀN"

KinhThienTheDao (VNI)-TT-NSW-2003-10 (v2015).pdf

10/2012

 

Cập nhật với kỹ thuật đang được lưu hành hiện nay.

Đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu khi cần thiết, xin  các bạn vào trang Thư Mục E-Book PDF để tải về máy nhà của các bạn các tài liệu được định dạng PDF.

Thư Mục E-Book PDF

03-2009

Tài liệu nơi Thư Mục 4

THƯ MỤC NGHI LỄ THỜ PHƯỢNG
Hiệu đính lỗi kỹ thuật và trình bày mới với ấn bản v.2009

 

01-2008

ĐẠO LUẬT

CHƯƠNG THỨ HAI: PHƯỚC THIỆN
ĐIỀU THỨ MUỜI: Gầy Dựng Cơ Thể Phước Thiện Các Nơi, ... ...
VII- PHẦN TẠO CƠ SỞ

  1. Nếu một ai vì cảnh bi thương trong gia-đình,... ... ...để cho người khốn khổ ấy phải cam tâm tủi phận, chẳng  nhờ nơi lòng ái tuất  ái truất của nhà lương thiện đoái đến mà có đủ bằng cớ, thì vị Hành Thiện ấy phải bị lỗi nặng với danh giá nhà Phước Thiện và phải chịu phần trách cứ.

 

06-2007

Luật Lệ Của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh
Thượng Hội Nội Luật

Điều Thứ Nhứt: - Thượng Hội thì có:
1. Giáo Tông Hội Trưởng
2. Hộ Pháp Phó Hội Trưởng
3. Thượng Phẩm Nghị Viên.....

 

06-2007

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
(Thi Tập)

Bên màn đôi lúc đòi lúc trêu hồn phách,

 

04-2007

Tài liệu nơi Thư Mục 2

THƯ MỤC THÁNH NGÔN THÁNH GIÁO
Hiệu đính và trình bày mới với ấn bản v.2007

 

05-2006

Tài liệu nơi Thư Mục 1

THƯ MỤC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ÐẠO
Hiệu đính và trình bày mới với ấn bản v.2006

 

08-2005

Các Đôi Liễn

Cập nhựt theo ấn bản 07-2003

 

12-04-2005

Trên Đường Tấn Hóa

Lời giới thiệu của Cao Thượng Sanh
Rừng Đạo thêm hoa thật đáng mầng.

 

20-07-2004

Quan Hôn Tang Lễ

Bài thài hiến lễ hàng vong thường:
Tuần sơ câu 5:
Cơ tạo biến dời, người vật đổi,....

 

[ Cao Đài E-book ]