BẢN TIN SỐ 35 - THÁNG MƯỜI QUÝ MÃO - 2023
Mừng Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ năm thứ 99
& Kỷ Niệm Chư Vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài

 

- Đức Di Lạc là một vị phật cầm quyền làm chủ Hội Long Hoa lần thứ ba, Ngài ngồi trên nóc Hiệp Thiên Đài để vâng lịnh dạy của Chí Tôn và quan sát chấm công điểm Đạo được đem vào Bạch Ngọc Kinh mà dự hội.

- Tượng trưng hình Ngài cởi cọp là kỷ niệm nền Đại Đạo khai năm Bính Dần (1926).

Trích từ: Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh.
Soạn giả: Khai Đạo Phạm Tấn Đãi.

 

MỤC LỤC

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 


 

 

C

 

hư Hiền thân kính,

Bản Tin Hòa Hiệp Mừng Đại Lễ Hạ Ngươn, kỷ niệm Ngày Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm Đạo thứ 99. Hai số Thuần Dương cao nhứt theo Dịch số trong Kinh Dịch, gợi hứng cho người trình bày Bản Tin nầy, trong mong ước thời kỳ Hạ Ngươn Mạt Kiếp hầu mãn, để chuyển sang Thượng Ngươn Tứ Chuyển điểm dấu Thời kỳ Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn ban rưới cho con cái yêu thương của Người sớm biết hồi đầu hướng thiện, tìm phương giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ, trong đó có chính bản thân mình.

Ban Biên Tập hy vọng Bản Tin lần nầy mang đến cho bạn Đạo lời vàng tiếng ngọc của Đức Đại Từ Phụ, các Đấng Thiêng Liêng, chư Tiền Khai Đại Đạo, hầu chúng ta cùng học hỏi, trau giồi và truyền đạt lại cho đoàn hậu tấn, nâng cao thinh danh của Đạo theo phương châm "Nhân năng hoằng Đạo".

Đức Hộ Pháp nhân thuyết về Thời kỳ Đại Ân Xá đã nhắc nhở chúng ta rằng: "Bởi thế nên toàn thể con cái của Đức Chí Tôn nam, nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ phút nầy là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ".

Đức Chí Tôn hằng nhắc nhở Ngài TR… khi Ngài đi truyền Đạo khắp nơi, rằng: "THẦY nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến Thánh Ngôn nơi THẦY mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng". Chúng ta "may đặng làm người”, há chẳng hơn loài sắt đá, cỏ cây sao? Trong Giới Tâm Kinh có câu: "Dễ gì lộn kiếp đặng làm người, May đặng làm người chớ dễ duôi".

Đức Tôn Sư Phạm Hộ Pháp, khi nhắc đến công nghiệp của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, Ngài thuyết: "Hai mươi bốn giờ, Đức Chí Tôn biểu bỏ hết gia nghiệp cho tới sự ăn chơi cũng thế, Đức Chí Tôn kỳ có 24 giờ mà thôi, hai mươi bốn giờ Anh cả chúng ta phải trường chay, 24 giờ Anh cả phải dưng cả sự nghiệp cho thiên hạ, trong 24 giờ Anh cả chúng ta phải từ bỏ chức Thượng Nghị Viên, dưng mảnh thân phàm cho Đức Chí Tôn làm ngọn cờ cứu khổ".

Gương sáng của chư vị Tiền khai ngót hàng Thế kỷ, với biết bạo nhọc nhằn, trăm cay ngàn đắng, trong buổi thuyết duy vật dùng cường lực ngoại bang ép đè về tâm hồn lẫn thể xác mà Đức Chí Tôn vẫn đem giao ngọn Phướn Cứu Khổ vào tay của quý Ngài, để Đạo Cao Đài chừ nay thành hình tướng hầu phổ truyền ra năm châu bốn biển.

Xa hơn, chúng ta lại may duyên được đặt chân lên miền đất hứa, làm hột Thánh Cốc trong đoàn người "Nam, Bắc cùng rồi ra ngoại quốc", xin hãy vì Ơn Cứu Rỗi, làm rạng danh chủ quyền Chơn Đạo của Đức Chí Tôn thể theo câu Kinh nhựt tụng "Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân. Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ". (Ấy là vua của Mặt Trời, Mặt Trăng, Ngôi Sao. Là người Chủ của Thần, Thánh, Tiên, Phật).

Thầy cũng đã báo trước rằng: "Màn Trời che lấp dấu trần, Ðạo Thánh dắt dìu bước tục, cuối hạ nguơn biết bao đời thay đổi. Trái cầu sáu mươi tám nầy bỗng nhiên có một lằn yếng sáng thiêng liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn người hữu căn hầu cứu khỏi họa Thiên điều, sẽ vì hung bạo của sanh linh mà diệt tận”. Hoặc “Ðạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn, kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi trường thi công quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm trau thân rừng chiều ác xế. Chúng sanh rán biết lấy".

Đức Thái Thượng lại khuyên: "Ðời là đời, Ðạo cũng vậy, chi chi cũng có định phân mực thước. Những kẻ chí sĩ lãnh trách nhậm nghiêng vai gánh vác cả non sông, đều làm phận sự, công nghiệp nhiều ít ấy, tính lời vốn với Tòa Thiêng Liêng, hoặc ghi tên tuổi vào thanh sử thiên niên, chớ chẳng phải để kể công trình với chúa tể ấy".

Ngoài ra, Ban Biên Tập đã chọn lọc nội dung Bản Tin, gồm những lời dạy Đạo của Đức Thượng Sanh, quý Ngài Hiến Pháp, Hiến Đạo và Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, qua Huấn Dụ, Thuyết Đạo, Diễn Văn nhằm nhắc nhở Chức Sắc, Chức Việc về trách nhậm phải độ người dữ trở nên Hiền, làm đèn và gương soi sáng của nhơn sanh và phải tập mình cho xứng đáng.

Đặc biệt, chư Hiền đọc được Bố Cáo của Ngài Q. Ngọc Chánh Phối Sư phổ biến về Lễ Thỉnh Kinh và Tiếp Nhận Tân Kinh từ Hiệp Thiên Đài đến Bửu Điện Đền Thánh như thế nào?.

Xin hãy đọc và phổ biến cho mọi người cùng đọc hầu chia sẻ các Tin tức Sinh Hoạt Đạo Sự, Giáo lý, Thánh Ngôn, Thánh Giáo, góp ý xây dựng cho cơ Đạo theo lời dẫn giải trong Pháp Chánh Truyền, dạy phẩm Lễ Sanh, rằng: "Như ngày kia Đạo đã xuất dương ra ngoại quốc thì sẽ có nhiều dân tộc chẳng có thể thờ phượng như Nam, phận sự của Lễ Sanh đây mới ra sao ? Tưởng chẳng chi khác hơn là đổi ra phần thăm viếng Tín Đồ, an ủi, dạy dỗ chăm nom dìu dắt trong đường Đạo cũng như đường Đời, thay quyền cho Giáo Hữu".

Sau hết, cầu xin Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố cho chúng ta minh Tâm, mẫn Tánh hầu làm tròn nhiệm vụ của Môn Sinh Cao Đài trên đường Lập Công bồi Đức.

Nay kính,

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

BBT/BTHH

 

 


 

 


 

13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các con. Cả chư môn đệ khá tuân mạng!

Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.

Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa.

Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế Giới, Lục thập bát Ðịa Cầu, Thập điện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhân loại. Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng; Thầy cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa.

Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm. Thầy lại chọn Thập nhị Thời Quân chia làm ba:

1. Phần của Hộ Pháp, chưởng quyền về Pháp thì:

Hậu là Bảo Pháp, (1)
Ðức là Hiến Pháp,
Nghĩa là Khai Pháp,
Tràng là Tiếp Pháp,

Lo bảo hộ Luật Ðời và Luật Ðạo; chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết.

2. Thượng Phẩm thì quyền về phần Ðạo, dưới quyền:

Chương là Bảo Ðạo,
Tươi là Hiến Ðạo,
Ðãi là Khai Ðạo,
Trọng là Tiếp Ðạo, (2)

Lo về phần Ðạo nơi Tịnh Thất, mấy Thánh Thất, đều xem sóc chư môn đệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm Luật đến khổ khắc cho đặng.

3. Thượng Sanh thì lo về phần Ðời:

Bảo Thế thì Phước,
Hiến Thế: Mạnh,
Khai Thế: Thâu,
Tiếp Thế: Vĩnh.

Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo.

Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng phạt.

Thầy ban ơn cho các con.

 

________________________________________

(1) Bảo là giữ gìn; Hiến là dâng; Khai là mở (bày ra); Tiếp là rước.
(2) Ông Cao Ðức Trọng đắc phong Tiếp Ðạo sau hết.

Phụ ghi:
13 Février 1927 (12-01-Ðinh Mão)
Việt ngữ: 13-02-1927 (âl. 12-01-Ðinh Mão)..

 


Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 77.
TThánh giáo nói về sở dụng Thiêng Liêng và sở dụng phàm trần của Hiệp Thiên Ðài.◙

 

 

 

Thập nhị Thời Quân là Thập nhị Thời Thần tại thế, nên Đức Chí Tôn chọn 12 vị Thời Quân có tuổi đúng theo 12 con giáp của Thập nhị Địa Chi. Đây là điều hết sức đặc biệt mà chúng ta nên lưu ý trong sự tổ chức huyền diệu nền Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn.

Sau đây xin nêu ra tuổi của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài:


 

Khai Pháp Trần Duy Nghĩa sanh năm Mậu 1888
Khai Đạo Phạm Tấn Đãi sanh năm Tân Sửu 1901
Hiến Pháp Trương Hữu Đức sanh năm Canh Dần 1890
Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh sanh năm Quí Mão 1903
Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu sanh năm Nhâm Thìn 1892
Tiếp Pháp Trương Văn Tràng sanh năm Quí Tỵ 1893
Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh sanh năm Giáp Ngọ 1894
Bảo Thế Lê Thiện Phước sanh năm Ất Mùi 1895
Hiến Đạo Phạm Văn Tươi sanh năm Bính Thân 1897
Tiếp Đạo Cao Đức Trọng sanh năm Đinh Dậu 1897
Bảo Đạo Ca Minh Chương sanh năm Canh Tuất 1850
Khai Thế Thái Văn Thâu sanh năm Kỷ Hợi 1899

 


Trích lược từ Cao Đài Từ Điển,
Vần Th - Thập nhị Thời Quân - Thập nhị Thời Thần.

 

 

 


 

 


 

5-3-1927

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư môn đệ, hỉ chư ái nữ, chư nhu.

K... khá nghe Thầy:

Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa,
Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm,
Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.
Mai tàn tuyết xủ đời thay đổi,
Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa.
Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện niệm,
Duyên mai tìm lại phẩm ngôi xưa.

Màn Trời che lấp dấu trần, Ðạo Thánh dắt dìu bước tục, cuối hạ nguơn biết bao đời thay đổi. Trái cầu sáu mươi tám nầy bỗng nhiên có một lằn yếng sáng thiêng liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn người hữu căn hầu cứu khỏi họa Thiên điều, sẽ vì hung bạo của sanh linh mà diệt tận. Chới với biết bao người giữa lượn sóng trầm luân, mà con đường xô đẩy khách trần vào chốn đắm chìm hằng vẽ cảnh cùng sầu cho nhân loại. Ðường tội phước chẳng biết cân, gương dữ lành không để ý. Triền cao, vực thẳm, rừng trước, non xưa, cảnh vẫn đợi kẻ tìm về, nhưng giọng ai oán của khách lạc đường chẳng thế vạch trời xanh soi thấu. Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đã rửa phai hạnh đạo. Thế thì nhơn loại, nếu chẳng có mối huyền vi để nhắc chừng tâm tánh, sẽ vì mồi danh lợi, miếng đỉnh chung mà cắn xé giựt giành, giết hại lẫn nhau cho đến buổi cùng đường, rồi vì hung bạo ấy mà cõi dinh hoàn nầy chẳng còn sót dấu chi của nhân vật cả.

Ðạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn, kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi trường thi công quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm trau thân rừng chiều ác xế. Chúng sanh rán biết lấy.

Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau mở đường chánh giáo, phải biết tương thân tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu dắt chúng sanh. Nếu vì chút phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo gương bất chánh cho kẻ sau, lại nền Ðạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng. Các con khá để ý đến, ấy là các con hiến cho Thầy một sự thành kính trọng hậu đó. Thầy ban ơn cho các con.

Thăng.

 

Phụ ghi:
05-03-1927 (âl. 02-02-Ðinh Mão).

 


Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 bài 34.
Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải tương thân tương ái mà dìu dắt chúng sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh.◙

 

 

 

Thánh giáo của Thái Thượng Ðạo Tổ bày tỏ chút ít điều mật yếu.


Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934)

THÁI THƯỢNG ÐẠO TỔ

... ... ... … … …

Cơ Trời mầu nhiệm đối với Ðời, mà máy Thiên cơ đối với Ðạo, lại càng huyền vi thậm trọng hơn nữa, có lẽ tâm phàm dầu cao kiến đến đâu, cũng chưa đạt thấu được. Những vai tuồng của Chí Tôn sắp đặt trên sân khấu Ðạo, nếu so sánh lại cũng chẳng khác chi những bậc nguyên nhơn lãnh phận sự dìu đời từ xưa đến nay mà thôi.

Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung quảng đại, thì mới khỏi bực tức với những trò đã vì mạng lịnh thiêng liêng phô diễn ở nơi thâm hiểm nặng nề nầy. Nên biết rằng, mỗi việc chi đều có hạn định, có căn nguyên, dầu các bậc tiền bối cũng vậy. Phải lấy nét đạo đức mà đoán xét, thì mới hiểu thấu sự mầu nhiệm vĩ đại của Chí Tôn sắp đặt.

Xưa Hớn Bái Công chưa phải là chánh đáng một vị Minh Quân, mà cơ Trời vẫn để cho nghiệp Hớn ba trăm năm quyền bỉnh. Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu, giết người lao công hạn mã, nếu chẳng phải chí của Trương Lương thì không thế nào khỏi xung tâm oán trách. Võ Tắc Thiên hoang dâm thái thậm, Tùy Dương Ðế lỗi đạo muôn phần, khi Sở Hạng bạo ngược vô biên, Tần Thủy Hoàng hôn quân cực điểm, nhưng, than ôi! Máy Thiên cơ buổi nọ nếu phải chiều chuộng một ít vị công thần bị khép vào vòng những kẻ đã chịu sở bức, thì phải thay đổi, bôi xóa sự nghiệp non sông của những chúa tể ngu muội ấy chăng? Cười...

Ðời là đời, Ðạo cũng vậy, chi chi cũng có định phân mực thước. Những kẻ chí sĩ lãnh trách nhậm nghiêng vai gánh vác cả non sông, đều làm phận sự, công nghiệp nhiều ít ấy, tính lời vốn với Tòa Thiêng Liêng, hoặc ghi tên tuổi vào thanh sử thiên niên, chớ chẳng phải để kể công trình với chúa tể ấy.

Than ôi! Cái nư giận thường làm đổ nát những công sáng tạo đã qua, không biết bao nhiêu vĩ đại. ... ... ...


Trích từ THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN – Q.2 /Bài 85

 

 

 


 

 

của Đức Hộ Pháp


 

Tại Tòa Thánh ngày rằm tháng 10 năm Canh Dần (1950) (*)

VÍA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT

 

H

 

ôm nay là ngày kỷ niệm của Quyền Giáo Tông, toàn thể anh em chúng ta nên để tâm tưởng niệm một người anh cả lớn nhứt, vĩ đại nhứt của chúng ta. Một người anh yêu ái của toàn thể chúng ta đó vậy.

Hai mươi bốn năm trước, nếu chúng ta tưởng tượng lại nền Đạo của Đức Chí Tôn thì không được như ngày nay, Bần Đạo tưởng chắc cái khổ hạnh của người Anh cả Cửu Trùng Đài chưa đến nỗi phải đổ lụy nhiều phen vì Đạo. Một nền chơn giáo gặp trong thời buổi trí thức tinh thần của con người đã bị tài năng hóa học đào độn không còn cái quyền vi chủ tâm lý của mình.

Thời buổi thuyết duy vật đương đánh đổ thuyết duy tâm cái quyền năng đạo đức phải thối bộ trước cái cường lực của trí thức tinh thần, tài tình nhơn loại thấy tưởng chắc rằng trí thức tinh thần của họ được vi chủ cả tương lai, rồi chê bỏ phụ rải cả triết lý tinh thần đạo đức.

Trong buổi ấy Đức Chí Tôn lại đến, Ngài đến với một nền Tôn Giáo mà từ thử đến giờ nhơn loại chưa buổi nào có, biểu sao không trăm ngàn lần khó khăn đã chồng chất. Chúng ta hồi tưởng lại, suy gẫm cái khó khăn, cái phản động lực ấy nó làm trở ngại đến mức nào? Thánh thể Đức Chí Tôn, tức nhiên cả toàn Hội Thánh phải chịu một cường lực đè ép về tâm hồn hình thể, do nơi tay người Pháp. Chúng ta cũng nên tìm cho thấu đáo trong ngày kỷ niệm của Anh cả mình "quang tiền vũ hậu" chẳng phải một điều vô ích đó vậy.

Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn thượng cây Phướn cứu khổ đặng cứu thế giữa mặt địa cầu nầy, nên chúng ta được biết tâm hồn của nhơn loại chia ra làm ba:

1) Hạng nguyên nhân.
2) Hạng hóa nhân.
3) Hạng quỉ nhân.

Đã là cơ quan tận độ, thì không có kỵ ai bao giờ. Vì cớ cho nên đương thời buổi truyền bá chơn giáo của Đức Chí Tôn một cách cường thạnh tuyên bố một cách phi thường, cái hoạt động toàn Thánh thể của Ngài buổi nọ, chúng ta không thế gì tưởng tượng được.

Hại thay! Đã trót trên 10 năm trụ cả đức tin vừa mới vững chắc. Mở đạo nơi Chùa Gò Kén Đại Từ Phụ vẫn để cho quỉ tàn phá giữa đại đàn, Ngài mở rộng cho ba phần chơn hồn ấy. Biểu sao quỉ không trọn quyền dự thí để phá hoại làm cho cả đức tin thiên hạ gây thêm một trường chống báng chê bai khinh rẻ, chẳng khác nào như vừa cất lên một cái đài vinh dự, Ngài cho kẻ nghịch thù của Ngài tàn phá tiêu hủy, rồi phải lo tu tạo lại như buổi ban sơ, phải mất cả hai năm truyền bá gầy tạo tinh thần của con người lại, vì lẽ ấy cho nên tâm lý của nhơn sanh phải mờ hồ.

Bần Đạo làm chứng rằng cho đến con cái chí hiếu của Đức Chí Tôn, tức nhiên cả Chức Sắc Thiên Phong, nam, nữ mấy vị có trách nhiệm lãnh Thiên mạng của Đức Chí Tôn làm Thánh thể cho Ngài cũng thế, họ cũng mờ hồ, đức tin của họ cũng chẳng có gì hết. Bởi vì thiếu đức tin ấy làm cho Hội Thánh phải nghịch lẫn nhau tranh quyền lấn thế cùng nhau. Trong cơ khảo đảo tranh quyền lấn thế ấy mới xuất hiện ra đảng phái Tả Đạo Bàn Môn.

Bây giờ về phần đời của Ngài là Thượng Nghị Viện tại Nam bộ này, tức nhiên là người Anh đứng đầu trong thiên hạ buổi nọ vậy, nắm quyền trong tay, tuy vẫn còn dưới quyền thuộc địa của người Pháp.

Về phương diện đứng đầu trong xã hội nhơn quần, chẳng phải nói đứng đầu trong Quốc dân Việt Nam này mà Anh cả chúng ta còn có phần đặc biệt ít ai dám khi rẻ, từ Nam chí Bắc danh của Anh cả không người nào không biết. Thói thường tình của con người, hồi còn lúc đương quyền họ nương bóng, họ bợ đỡ, họ kiếm phương thế lại gần đặng núp sau lưng Anh cả của chúng ta để lợi dụng quyền thế kiếm phương bán cả danh giá của Ngài đặng thâu đoạt lợi quyền.

Hai mươi bốn giờ, Đức Chí Tôn biểu bỏ hết gia nghiệp cho tới sự ăn chơi cũng thế, Đức Chí Tôn kỳ có 24 giờ mà thôi, hai mươi bốn giờ Anh cả chúng ta phải trường chay, 24 giờ Anh cả phải dưng cả sự nghiệp cho thiên hạ, trong 24 giờ Anh cả chúng ta phải từ bỏ chức Thượng Nghị Viên, dưng mảnh thân phàm cho Đức Chí Tôn làm ngọn cờ cứu khổ.

Cảnh tượng ấy, thiên hạ thấy cái sang cái trọng kia, thấy cái quyền hành kia trả lại từ trên tới dưới, đứng địa vị tối cao xuống địa vị tối thấp, vì cớ nên xúm nhau khi rẻ, vì không còn hưởng được lợi quyền nào và không còn mơ ước bợ đỡ lợi dụng được thì phản trắc.

Một trường bịa đặt ngôn luận đủ mọi điều, không cái gì mà thiên hạ không nói, buổi nọ tình thế ấy, từ giá trị đến đời sống của Ngài đều bị thiên hạ chê bai một cách vô lý không thế gì tả được cái ích kỷ của đời.

Về quyền hành của Đạo, không biết vì cớ gì Đức Chí Tôn đã định cho Ngô Văn Chiêu làm Giáo Tông của Đạo, Đức Chí Tôn biểu may Thiên Phục Giáo Tông và may rồi trong 10 ngày lại thôi, Ngô Văn Chiêu bị biếm vậy. Hại thay! Tước vị ấy để treo lên đó mà thôi, dùng để cho ai hưởng, trái ngược lại Anh cả của chúng ta phải chịu mạng lịnh cầm quyền ấy, làm cho tâm lý giữa Đạo và đời phải điên đảo phân phân bất nhứt, gây thù kết oán với nhau, sanh ra các đảng phái đánh đổ Hội Thánh.

Hại thay! Ngài phải chịu một trường hợp khó khăn đã chịu một điều oan khúc tình cờ không thế gì tự bào chữa lấy mình cho đặng, đàng sau Anh cả chúng ta buổi nọ, cả Chức Sắc Thiên Phong nam, nữ cả tín đồ đều phân phân bất nhứt, đàng sau Anh cả chúng ta buổi nọ không có cái hậu thuẩn chi hết, cả thảy đều bo bo chết anh, anh chịu, chết em, em chịu, không biết binh vực lẫn nhau, không có một hậu thuẩn biểu sao cường quyền không áp chế bắt cầm tù đặng thị nhục.

Nhớ lại, nếu Anh cả không đủ tinh thần đạo đức, không đủ trí thức tài tình, một trường chiến đấu buổi nọ, không phải dễ gì mà thắng. Họ nhốt trong khám mấy bữa vì nạn không có tiền đóng thuế thân cho bổn đạo, chúng bắt bỏ tù luôn Ngũ Đẳng Bội Tinh trong mình Ngài nữa, chừng ra rồi Ngài gỡ trả Ngũ Đẳng Bội Tinh lại, vì nó không có giá trị gì hết, nếu có giá trị thì không thị nhục dường ấy. Trả mà người ta chưa dám lấy, năn nỉ đưa lại cho Ngài. Tình trạng Anh cả chúng ta như vậy.

Ngộ nghĩnh thay! Thế gian này từ thử đến giờ chưa thấy ai có đức tin lạ lùng như Ngài vậy.

Nền chơn giáo của Đức Chí Tôn mà triết lý không ai biết đặng, con người ta phải có trí thức để suy gẫm, lấy trí thức tinh thần để đoán xét cả sự tin tưởng nơi thế gian này chúng ta thấy trí thức tinh thần tiềm tàng cho thấu đáo, cái đức tin của Ngài.

Bần Đạo giờ phút này, đứng tại đây để dấu hỏi đâu mà có? Tức nhiên ở trên Trời vâng mạng lịnh đến mà thôi. Người vâng mạng lịnh Trời tức nhiên do theo tiếng Trời kêu mới biết rõ; nếu nói rằng: Đức tin thấu đáo đặng thì Bần Đạo chưa có trí thức tinh thần nào tưởng tượng cho thấu đáo.

Bần Đạo đứng giữa đây, Cửu Trùng Đài nam, nữ nhứt là nam phái, Bần Đạo ngó thấy người cầm đầu nam phái có tinh thần vững chắc lắm. Còn đức tin nữ phái buổi nọ không bằng của nam phái.

Phái nam được hưởng một đặc ân của Đức Chí Tôn, ngày nay lập quyền Cửu Trùng Đài nam phái là nhờ đức tin lạ lùng của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt buổi nọ lưu lại họ hưởng đó vậy.

Bần Đạo lấy công bình nói quả quyết, ngày giờ nào Chức Sắc Đại Thiên Phong hưởng đặng vinh hạnh sang trọng nơi mặt địa cầu này, là Cửu Trùng Đài không có quyền quên ơn Người thứ nhứt của mình đã tạo nên khối đức tin để lại đó vậy. Đức Quyền Giáo Tông là ơn đệ nhứt của Thánh thể Đức Chí Tôn Cửu Trùng Đài mà thôi.

Bần Đạo đứng tại đây làm chứng cho toàn thể hậu tấn đều nghe tiếng của Bần Đạo nói: Bần Đạo lập lại giùm, mỗi khi có tiếng nhắc lại cho họ nghe thấy là phương pháp của toàn thể trong Đạo đền ơn cho Ngài đó.

 

  

Phụ ghi:
(*) Ngày kỷ niệm của Đức Quyền Giáo Tông là ngày 13-10 âm lịch hàng năm: âl. 13-10-Canh Dần nhằm ngày (dl. 22-11-1950).


Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.3 bài 40. Vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.◙

 

 

Bài thài hiến lễ Ðức Quyền Giáo Tông


Càn khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm riêu cây Phất Chủ,
Nương cơ tạo xủ phướn Tiêu Diêu.
Bầu linh khổ hải đưa thiêu cạn,
Gậy sắt nhơn sanh chống dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên chờ bước tục,
Cỡi lau trở gót ruột trăm chiều.


Trích từ QUAN HÔN TANG LỄ Ấn bản năm Bính Thìn (1976).◙

 

 


 

 

của Đức Hộ Pháp


 

Tại Tòa Thánh ngày rằm tháng 10 năm Canh Dần (1950)

THỜI KỲ ÂN XÁ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

 

Đ

 

êm nay là lễ Hạ Nguơn, Bần Đạo đã thuyết minh trong buổi Hạ Nguơn Tam Chuyển vừa qua, khởi đầu Thượng Nguơn Tứ chuyển rồi. Bần Đạo nhắc lại phen nữa, đặng cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn biết Long Hoa Hội là gì? Trái đất nầy, Bần Đạo đã có thuyết minh nếu tính theo toán số thì mỗi chuyển là 61.000.000 sáu mươi mốt triệu kêu là một kỷ thế.

Trong một chuyển phân ra ba Nguơn, thành ra chúng ta tính lụng lại mỗi nguơn chuyển của một đại chuyển có hai chục triệu, ba trăm ba mươi ngàn, ba trăm ba mươi ba năm, ba mươi ba ngày, ba mươi ba giờ, ba mươi ba phút (20 triệu 333 ngàn 333 năm 33 ngày 33 giờ 33 phút) thì có Long Hoa Hội chỉ nghĩa là qua một chuyển.

Các chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, giờ phút nơi mặt địa cầu 68 nầy đều có các chơn linh ở nơi đây dự vào khoa mục; khoa mục của chúng ta thi rồi xong trong hoàn vũ nầy chúng ta tấn triển tới cho được; giờ phút nầy là giờ phút có quyền thiêng liêng vô tận của Đức Chí Tôn ghi công và định vị.

Bần Đạo không cần nói; buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ. Đức Chí Tôn Ngài đến để hai chữ ân xá thì chúng ta đoán hiểu rằng: Ngài đã đến rồi và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt địa cầu nầy, từ thử đến giờ cái thống khổ tâm hồn của nhơn loại bao nhiêu, thì Ngài thống khổ bao nhiêu. Ngài đến đem Long Hoa Hội cốt để bảo thủ hai chữ ân xá, trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng thương yêu vô tận của Ngài thế nào?

Bần Đạo nói thật, thời buổi nầy chúng ta không tìm phương giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ thì không có thời buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ của mình cho đặng, không có buổi nào hạnh phúc làm đặng như vậy.

Bởi thế nên toàn thể con cái của Đức Chí Tôn nam, nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ phút nầy là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ.

Bần Đạo dám nói giờ phút nầy, mấy người có thể nhỏng nhẻo với Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn sàng để hai chữ ân xá, thì mấy người xin cái gì thì ông cũng cho cái nấy.

 

Phụ ghi:
Ngày âl. 15-10-Canh Dần nhằm ngày (dl. 24-11-1950).


Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.3 bài 41. Thời kỳ ân xá của Đức Chí Tôn.◙

 

 


 

 

của ÐỨC THƯỢNG SANH CAO HOÀI SANG

 

HUẤN TỪ
Nhơn bữa tiệc ủy lạo CHỨC SẮC TRUNG ƯƠNG và ÐỊA PHƯƠNG
tại GIẢNG ÐƯỜNG Ngày 22-8-MẬU THÂN (dl. 13/10/1968)

 

Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,

Kính quý Quan Khách,

Kính Chức Sắc, Chức Việc và Ðạo Hữu Nam Nữ,

 

C

 

ũng như thường lệ gần đến Rằm Trung Thu thì toàn thể Chức Sắc nơi địa phương tựu về Tổ Ðình hiệp với Hội Thánh để cúng Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Ðây là cuộc lễ độc nhất trong năm mà các con cái Nam Nữ trong Ðại Gia Ðình chung nhau, dưng lên Ðức Mẹ Thiêng Liêng lòng chơn thành kính mến.

Năm nay thì thời cuộc bất an ninh, khói lửa lan tràn khắp nơi từ đầu năm Mậu Thân, vùng ngoại ô Thánh Ðịa cũng phải hứng chịu cảnh đau thương tang tóc nên cuộc lễ phải cử hành hết sức đơn giản hầu đỡ phần tốn kém cho nhơn sanh.

Tuy nhiên, về phần tinh thần thì cuộc lễ không kém phần long trọng. Mặc dù giờ giới nghiêm được áp dụng nhưng số Tín Hữu nôn nóng dự buổi lễ, đã tề tựu tấp nập nơi vùng Nội ô không kém gì mấy năm trước. Ngoài ra, Thủ Tướng Chánh Phủ cũng có cho vị Tổng Trưởng Bộ Chiêu Hồi đại diện đến dự lễ với một Phái đoàn tùy tùng.

Ðó là phần đặc biệt của cuộc lễ Hội Yến năm Mậu Thân.

Trong tình trạng khó khăn mà cuộc lễ được kết thúc trong sự êm ấm điều hòa và trong niềm vui vẻ của tất cả Chức Sắc và Ðạo Hữu, Hội Thánh lấy làm mãn nguyện.

Sự thành công nầy đã nêu cao tinh thần đoàn kết giữa Hội Thánh và Chức Sắc cũng như Ðạo hữu, Hội Thánh có quan niệm là Ðức PHẬT MẪU đã chứng lòng thành của tất cả con cái của Người và đã ban ơn huệ cho chúng ta vậy.

Hôm nay Hội Thánh tổ chức bữa tiệc thân mật nầy để ủy lạo toàn thể Chức Sắc Cửu Viện và ở Ðịa phương cùng nhơn viên công quả trong các cơ quan Ðạo. Nhơn dịp nầy Hội Thánh cũng tỏ tình thân mến đối với những bạn cùng chung hội đồng thuyền, cùng chung một chí hướng vị tha, đã từng cùng nhau chia vui sớt nhọc trong những lúc thăng trầm của nền Ðạo, không nao lòng nản chí, trước nhiều cơn thử thách gay go.

Vì vậy mà thì giờ vui hay buồn cứ trôi qua, nhưng tình yêu thương vô tận giữa bạn đồng hành vẫn tồn tại bất di bất dịch.

Sau bao nhiêu ngày xa cách, sau bao nhiêu cuộc biến loạn thảm khốc của chiến tranh mà mỗi người đều nôn nóng biết rõ tin tức kẻ ở phương xa, cuộc hội họp nồng đượm vẻ thân ái nầy là một nguồn an ủi quí báu của chúng ta.

Cuộc hội diện tuy ngắn ngủi, nhưng cõi lòng của người nặng gánh nhiệm vụ nơi chốn xa xăm cũng được sưởi ấm phần nào để trụ vững khối can đảm trong khi trở lại dặm đường lữ thứ.

Rồi đây Chức Sắc nơi Ðịa phương, các Khâm Trấn, Khâm Châu, Ðầu Tộc phải lên đường trở về với nhiệm vụ. Càng nghĩ nỗi khó khăn gay cấn mà Hội Thánh phải gánh chịu nơi Trung ương trong giai đoạn hiện tại, Hội Thánh càng thông cảm nỗi lo âu ngần ngại của quý vị nơi chốn xa xôi trong khi thi hành phận sự. Nhưng đã chịu mạng lịnh Thiêng liêng, đã hiến mình cho Ðức CHÍ TÔN để cầm ngọn Ðuốc quang minh soi đường cho nhơn loại đêm tăm tối thì dù trải qua bao nhiêu gian lao cực khổ chúng ta cũng phải vui lòng không nên thối thác.

Ðời là biển khổ, chúng ta nếu không gặp Ðạo thì cũng ở trong số người đương bị đẩy đưa giữa lượn sóng khổ. May duyên được Ðức CHÍ TÔN đưa đường dẫn lối, chúng ta đã nắm trong tay phương pháp nhiệm mầu để thoát khổ, thì sự khổ đau vì chúng sanh, vì Ðạo, chính là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh để bước vào cõi Thiêng liêng Hằng sống.

Người Chức Sắc trong Thánh Thể Ðức CHÍ TÔN không phép sống ích kỷ mà phải sống cho mọi người, sống để thay Trời đem tình thương vô tận chan rưới cho nhân loại.

Ðời càng biến loạn, nhiệm vụ người hành Ðạo càng nặng nhọc. Phải vững chí tu thân, lập công bồi đức, dìu dắt kẻ lạc lầm, đỡ nâng người cô quả. Phải dám hy sinh, dám quên mình, dám chịu thiệt thòi thì hột Thánh cốc mới được gieo rải khắp cùng, sứ mạng Ðạo cứu đời mới trọn vẹn.

Ðược như vậy, tác phong của người Chức Sắc Cao Ðài mới vượt lên đến mức siêu nhiên và mới hẳn thật là tác phong của bậc Thánh nhơn tại thế vậy.

Ngọn lửa chiến tranh thảm khốc đã bao trùm khắp đất nước, đã lan tràn từ thành thị đến thôn quê gây nên cảnh chết chóc tang thương, nhà tan nghiệp nát.

Nạn nhơn sống sót phải chịu vất vả điêu linh, màn trời chiếu đất, lại còn phải bâng khuâng lo sợ không biết số phận mình ngày mai sẽ ra thế nào?

Một số Tín hữu trong Ðạo cũng chung chịu định mạng khắc khe của con người của thời kỳ ly loạn.

Than ôi! Cuộc dâu bể vẫn không lường, sự mất còn đâu biết trước, đời người qua thắm thoát như bọt nước giữa dòng sông, ngọn đèn xao dưới gió thì trong cửa Ðạo, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta phải cố tin nơi sự che chở Thiêng liêng và hơn lúc nào hết, phải giữ trọn nghĩa nhân Ðạo Ðức bền lòng thiện niệm để cầu nguyện Ðức CHÍ TÔN cho tai qua nạn khỏi.

Quý vị cũng thấy rõ là ách nước nạn dân do Thiên điều chế ngự, kẻ bạo tàn phải bị diệt vong, người chơn chánh được hưởng ân huệ.

Thế mà người đời chưa thức tỉnh, vẫn còn say mê trong giấc mộng kim tiền, cũng hung hăng bạo ngược, cũng gian xảo trăm bề, cũng chước quỉ hại nhơn, tham vàng bỏ nghĩa. Có kẻ làm giàu trên xương máu của đồng bào, có kẻ mượn Ðạo tạo đời tư, cậy quyền toan hiếp chúng.

Chính mình đã dời tai họa đến cho mình mà chừng tai họa đến lại than van số phận, trách đất hờn Trời.

Chúng ta không nên có ác cảm với những kẻ ấy. Ðành rằng họ gieo nhân nào thì gặt quả nấy, họ phải chịu hậu quả của việc đã làm, nhưng là người có sứ mạng đem sự khoan hồng Thiêng liêng đến cho nhân loại, chúng ta phải thương hại xót xa giùm tội lỗi của họ. Phải lựa dịp để cảm hóa, thức tỉnh họ, đưa đường dẫn lối cho họ trở về với Thiên lương Ðạo Ðức.

Cứu được những linh hồn như vậy là một công nghiệp phi thường, khả dĩ nâng cao thinh danh của Ðạo đúng theo câu "Nhơn năng hoằng Ðạo" của Ðức Khổng Phu Tử.

Trong bữa tiệc thân mật hôm nay, những lời tôi tỏ bày với quý bạn Ðạo, là những lời tâm huyết chơn thành, những ý kiến xây dựng cố ý trấn an tinh thần của quý vị nhứt là Chức Sắc nơi Ðịa phương khi trở về với trách nhiệm.

Tình đời dù quá khắt khe, biến cuộc dù quá kinh khủng, nhưng chi chi cũng không qua được quyền năng vô đối của Ðấng CHÍ TÔN ÐẠI TỪ PHỤ.

Ðã mang nơi mình cái sứ mạng Thiêng liêng, quý vị nên an lòng vững chí mà bước tới phải luôn luôn tin tưởng nơi ÐẠI TỪ PHỤ, cầu nguyện với tấm lòng trong sạch và một đức tin kiên cố thì trong mọi việc quý vị sẽ được mãn nguyện, trừ phi quý vị có làm điều tội lỗi thì phải sám hối ăn năn tự nguyện cải hóa, với một tấm chơn thành quý vị sẽ được tha thứ.

Trước khi quý Khâm Trấn, Khâm Châu và Ðầu Tộc lên đường tôi xin để lời khuyên nhủ gồm trong ba điểm:

1. Dụng bác ái để xử kỷ tiếp vật:

Ðức CHÍ TÔN có dạy rằng: Ðức Ngài là Cha của sự yêu thương và bởi thương mới lập Ðạo cứu đời, đem 92 ức nguyên nhân trở về nguyên bổn. Sản xuất nơi sự thương yêu, Chức Sắc phải dụng lòng thương vô tận mà độ rỗi nhơn loại.

Dưới tiềm lực yêu thương, những gì đắng cay đều biến thành dịu ngọt, những sự đau khổ sẽ biến thể thành nguồn lạc hoan.

2. Nên giữ lời minh thệ tận trung với Ðạo:

Có câu phương ngôn: "Nhà nghèo biết con thảo, nước loạn rõ tôi trung".

Ðạo đã bao phen chịu thiệt thòi, chịu hiếp đáp, nhưng nhờ lòng trung thành của con cái Ðức CHÍ TÔN mà qua nhiều cơn giông tố rồi cũng đứng sựng và nêu cao ngọn cờ cứu khổ.

Quý vị đã thọ lãnh sứ mạng Thể Thiên Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quý vị đều có Thánh Thần chứng kiến sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho quý vị một phần thưởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ nào mà quý vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ khác phá Ðạo, tức là quý vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một trọng tội vô phương cứu chửa "hoạch tội ư thiên vô khả đảo giã".

3. Phải tận tâm với nhiệm vụ:

Dù nội Trung ương hay là ở các Ðịa phương một Chức Sắc thọ lãnh nhiệm vụ do Hội Thánh giao phó, đó là một dịp thuận tiện để cho mình đem công lập vị. Nền Ðạo được bành trướng vẻ vang, cơ phổ độ được nhiều thắng lợi, là nhờ nơi sự cố gắng và tinh thần phục vụ của toàn thể Chức Sắc.

Cơ quan Hành Chánh Ðạo ví như một động cơ, các bộ phận phải hoạt động đồng đều thì động cơ mới vận chuyển suông sẻ, nếu một bộ phận bị hỏng, tức nhiên động cơ phải ngưng hẳn, không vận chuyển được.

Về việc Ðạo, nếu một Chức Sắc vì một lẽ nào bỏ bê phận sự làm cho hỏng hết công việc dưới quyền điều khiển của mình thì sự thất bại đó, chẳng những làm hư hại nghiệp Ðạo mà còn làm tổn thương cho thinh danh nền Ðạo.

Dầu kẻ phạm tội dụng khôn lanh ngụy biện để khỏi tội hữu hình, nhưng không tránh được hình phạt Thiêng Liêng.

Thưa quý vị! Tôi ước mong những lời khuyên nhủ trên đây có thể giúp ích cho quý vị phần nào trong việc thi hành phận sự.

Trước khi dứt lời tôi cầu nguyện Ðức CHÍ TÔN và Ðức PHẬT MẪU ban ơn cho toàn thể Chức Sắc, Chức Việc và Ðạo Hữu lưỡng phái.

Nay kính

TÒA THÁNH TÂY NINH, Ngày 22-8-Mậu Thân
(dl.13/10/1968)

THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ÐÀI

____________________________________________

Sao y bản chánh
TÒA THÁNH, Ngày 24 tháng 8 Mậu Thân
(dl. 15/10/1968)

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
NGỌC NHƯỢN THANH

Ký tên và đóng dấu

 

 


Trích từ Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang.
Huấn Từ của Đức Thượng Sanh nhơn bữa tiệc ủy lạo Chức Sắc Trung Ương và Địa Phương tại Giảng Đường ngày 22-8-Mậu Thân (dl. 13/10/1968).◙

 

 

 

LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN


 

Thánh giáo bảo tồn thất ức niên,
Nhờ nơi Luật Pháp hiệp Chơn Truyền.
Tuân hành đúng mức đường tu vững,
Tự tác sai chiều bước Ðạo nghiêng.
Lướt khổ đã mong hồi cựu vị,
Gieo nhân há để vướng tà quyền.
Thiên điều tại thế nên tôn trọng,
Vẹn phận ngàn thu hưởng phúc duyên.

CAO THƯỢNG SANH

 


Trích từ Thông Tin số 101 trang 11, ngày 05-05-Giáp Dần (dl. 24/06/1974).◙

 

 

 


 

 

của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài

BÀI THUYẾT ĐẠO

Ngày rằm tháng 10 năm Nhâm Dần (Giờ Tý)

 

CON ĐƯỜNG LẬP THÁNH ĐỨC

 

 

T

 

rong Nho Giáo có phân ra ba hạng người (tam phẩm chi nhơn) trong nhân gian:

- Thượng Phẩm (bất giáo Thiện)
- Trung Phẩm (giáo hậu Thiện)
- Hạ Phẩm (giáo diệc bất Thiện)

Hạng thứ nhất là hạng người không dạy mà trở nên lành ấy là hạng THÁNH (Bất giáo nhi thiện phi Thánh nhi hà).

Thánh là dường nào!

Hạng thứ nhì là hạng người dạy rồi trở nên Lành, ấy là bậc HIỀN (Giáo nhi hậu thiện phi Hiền nhi hà)

Hiền là dường nào!

Hạng thứ ba là hạng người dạy rồi mà cũng không Lành, ấy là hạng NGU (Giáo diệc bất Thiện phi Ngu nhi hà)

Ngu là dường nào!

Trong bài Thánh Giáo ngày Rằm tháng 9 Bính Dần (1926) ĐỨC CHÍ TÔN dạy như vầy:

"THẦY là chư PHẬT, Chư PHẬT là THẦY.

Các con là chư PHẬT, chư PHẬT là các con.

Có THẦY mới có các con, có các con rồi mới có chư THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT".

Chúng ta nên hiểu ý ĐỨC CHÍ TÔN muốn đến khuyên dạy chúng ta phải cố gắng trong trường Đạo để trở nên Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì các Đấng ấy trước khi đắc vị cũng là người như chúng ta.

Vậy chúng ta chỉ có hành đạo cho đúng phương pháp, y theo lời dạy của ĐỨC CHÍ TÔN cùng Các Đấng Thiêng Liêng thì sự đạt vị không phải là khó.

Ta có câu phương ngôn: Thế thượng vô nan sự (trên đời không có gì là khó) duy hữu nhơn tâm tự bất kiên (nhưng chỉ vì lòng người không bền lòng kiên nhẫn đó thôi).

Lại có câu phương ngôn Pháp: Hễ muốn là được (Vouloir c’est pourvoir).

Căn cứ vào đó ta nhận thấy con đường tấn hóa để đạt phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật rất gần chúng ta, vì chúng ta có Phước lớn nên có Thầy TRỜI cùng các Đấng đến dạy. Ta chỉ còn một cách kiên nhẫn làm tròn sứ mạng và bổn phận Môn Đồ của ĐẠI ĐẠO thì sẽ đạt phẩm vị chắc chắn. Dầu không được Thánh cũng là Hiền.

Thử hỏi ai lại không muốn vào bậc Thánh Hiền?

Ai lại muốn ở vào hạng Ngu sao?

Chúng ta lại còn có trách nhậm phải độ người dữ trở nên Hiền, ĐỨC CHÍ TÔN nói: Chúng ta là đèn và gương soi sáng của nhơn sanh, nên phải tập mình cho xứng đáng.

Vậy chúng ta phải nêu gương đạo hạnh cho đàn hậu tấn noi theo, vì chỉ có đạo đức thực hành trong nhơn gian thì mới làm cho Đời trở nên tốt đẹp thiện mỹ. Đạo đức không phải chỉ nói suông mà được đâu. Ta phải tự giác trước rồi mới giác tha, nếu ta chỉ nói không mà không làm thì ai tin cho?

ĐỨC CHÍ TÔN đã gom anh chị em ta lại một nhà và bảo chúng ta coi nhau như ruột thịt, thì chúng ta cứ theo đó mà làm thì con đường LẬP ĐỨC không còn xa với chúng ta nữa.

Mồng mười tháng tư năm Ất Tỵ (10/05/1965)

HIÊN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI
TRƯƠNG HỮU ĐỨC

 

Ghi chú:
Ngày rằm tháng 10 năm Nhâm Dần (dl. 11/11/1962).

 


Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, trang 01-02.
Bản in ronéo 1970 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.◙

 

 


 

 

của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

 

LỄ KHÁNH THÀNH

Thánh Thất Phận Đạo Đệ Bát, Châu Thành Thánh Điạ
ngày 12 tháng 1 Quý Sửu (14/2/1973)

 

Kính thưa quí vị Tín hữu,

 

 

T

 

ôi từng nghe ở địa phương, cũng như ở trung ương có vài nơi Hành Chánh và Phước Thiện không được thuận thảo nhau vì một sự bất đồng ý kiến, hay một sự nhỏ nhen nào đó. Điều nầy làm cho tôi bất mãn và rất e ngại cho tương lai của Đạo ngày sau.

Hành Chánh có nhiệm vụ Hành Chánh, Phước Thiện có nhiệm vụ Phước Thiện. Hành Chánh nắm quyền Chánh Trị Đạo và có bổn phận giáo hóa quần sanh, đào tạo những nhân vật sau nầy tiếp tục gìn giữ nghiệp Đạo không cho mất. Phước Thiện là cơ quan nuôi dưỡng, phát triển kinh tế, mở mang nông nghiệp, thương mãi kỹ nghệ, lập cơ sở để làm cho có tiền của giúp nhơn sanh có công ăn việc làm, nuôi trẻ mồ côi, kẻ già nua, tật bịnh, đói lạnh, người quan quả. Hai nhiệm vụ tuy khác nhau, mà cũng cùng chung một mục đích là dưỡng dục và giáo hóa làm nên cho người, khiến người hiểu biết bổn phận làm người có tư cách đúng đắng, có nghĩa vụ đối với nhơn quần xã hội. Nếu mỗi người đều ý thức bổn phận con người ở giữa xã hội, thì cuộc sống chung rất dễ dàng, nếp sống theo công bằng đạo lý, người bớt bốc lột người. Cái khổ của nhơn sanh vơi bớt được phần nào.

Đức Chí Tôn đã dạy: "Cùng chung một Đạo tức một Cha". Lại có câu: "Người trong bốn biển đều là anh em cả". Anh em một cha dầu có giận ghét, đâu đến đổi hại lẫn nhau. Người trong bốn biển khác giống, khác nòi, không đồng tín ngưỡng, không đồng phong tục, còn chung sống với nhau, làm anh em được thay, huống chi chúng ta cùng chung một giồng giống, cùng chung một Đạo, mà ta đố kỵ nhau, bắc bẻ, khắc khe, không nhân nhượng, không khắn khích, tự mình đào sâu hố chia rẽ giữa anh em cốt nhục đồng bào. Người trong một Đạo sao lại có hành động như thế được?

Tiền tài, phẩm tước, hai chướng ngại vật, phân giai cấp kẻ sang người hèn. Đến chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ quì hiến lễ Đức Chí Tôn mà còn có sự tranh hơn tranh kém.

Phải chi quí vị tranh nhau làm việc nhân, việc nghĩa, làm những chuyện phi thường, những chuyện không ai muốn làm hoặc khó làm thì thiên hạ đều tán thưởng và cảm phục biết mấy.

Việc không ai muốn làm và khó làm là như khi trận giặc đã tan, lao mình vào bải chiến trường, lượm lặt những xác chết, mới có, cũ có, sình lầy, thối tha, ra công chôn cất vùi lấp cho thân người chết nằm yên nơi yên chỗ, không bị bỏ rơi làm mồi cho diều quạ và dân tình trong xã ấp khỏi phải nhiễm mùi uế trược. Việc đó đã có người cậy làm, và đã có người tình nguyện làm giùm, không nhận thù lao gì cả. Thiệt rất ít người muốn làm việc ấy, dầu có mướn đắc tiền đi nữa họ cũng không muốn làm. Chỉ có những người chơn lắm tay bùn, chất phát, mộc mạc, có sẵn bồ đề tâm, mới đảm đương nổi công việc khó khăn nầy.

Thi đua làm công quả, làm việc phước đức, làm việc từ thiện là hơn. Không nên tranh nhau về địa vị ngôi thứ. Chư tín hữu không nên vì một sự cỏn con mà sanh sự bất hòa giữa người đồng Đạo. Phải có độ lượng bao dung tha thứ cho nhau những lỗi lầm, nâng đỡ nhau trong đường Đạo và đường Đời, cho hạp Thánh ý Đức Chí Tôn. Trong gia đình, là một xã hội nhỏ, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất thành. Địa phương nào, có những Đạo Hữu bất hòa, thì địa phương ấy, Đạo chưa thành.

Mỗi người đều có một chí hướng, một tư tưởng khác nhau, chớ vì lẽ đó mà đố kỵ, không chịu gần gũi nhau, dung hòa nhau. Hễ không hòa thì sanh ra xích mích, oán cừu, kiếm thế hại nhau, nước lã khuấy nên hồ, chụp mủ, vu khống, biết bao nhiêu chuyện làm cho gia đình tan vỡ, kẻ bị tù đày, người bị tra tấn hãi hùng. Một lời nói oan gieo biết bao thảm họa. Quí vị nên thận trọng lời nói. Từ bỏ việc thù ghét nhỏ nhen, cùng chung nhau hòa hiệp, vui sống lo Đại nghiệp Đạo. Âu cũng là vạn hạnh cho nền Đạo của Đức Chí Tôn sáng lập.

Tôi thành tâm cầu nguyện cho quí vị Chức Sắc Chức Việc và chư Đạo Hữu, được Đức Chí Tôn ban phước lành và bố hóa tâm trí quí vị được sáng suốt nghe nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều về đường đạo lý.

Nay kính,

HIẾN ĐẠO

 

 


Trích từ TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài, trang 78-80.
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.◙

 

  

 

PHƯỚC THIỆN


 

Phước Thiện là cơ quan tận độ, cốt để mở đường Thánh Ðức cho toàn sanh chúng có đủ phương thế nhập vào Thánh Thể, người ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa Phước Thiện mà hiệp cùng Hội Thánh. Phước Thiện là phương bảo tồn sanh chúng, tế khổn phò nguy, vì trong đời người không có sự khổ não nào bằng sanh, lão, bịnh, tử. Muốn thi hành cơ tận độ, những con cái của Ðức CHÍ TÔN sẵn có tài tình học thức đã được lập công nơi cơ quan khác, còn sót lại những kẻ dốt, kém, thật thà thì do nơi đâu mà lập công đoạt vị? Chỉ có cơ quan Phước Thiện mới có đủ phương thâu nhập toàn thể con cái CHÍ TÔN qui về cửa Ðạo, nên gọi là cơ "Bảo Tồn".

Muốn thật hành chánh nghĩa Phước Thiện, con cái CHÍ TÔN đói phải nuôi, rách cho mặc, tật nguyền phải bão dưỡng, cô thế phải chở che, châu cấp người già cả, săn sóc kẻ bịnh hoạn...v.v... Nói tóm tắt là phải gánh mọi sự khổ trên đời nầy.

Vả lại, Ðời là một trường tranh đấu vì miếng ăn, chỗ ở.

Muốn sống phải: no, ấm, mạnh. Phước Thiện cứu kẻ khổ, giúp kẻ nguy, dìu dắt cho có phương sanh sống, tuy không giàu mà tự toại, không sang mà thung dung, mới có thể tránh được sự tranh đấu vì lẽ sống, tức là nâng đỡ bảo sanh cho hạng tam dân (Nông, Công, Thương) hưởng đủ quyền lợi mà mỗi người được quyền sống hưởng theo luật tự nhiên của Tạo Hóa. … … ….

 


Trích từ CHÁNH TRỊ ÐẠO Soạn giả: Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.◙

 

 

 


 

 

Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài

 

 

Bài thài chung Lễ Kỷ Niệm Thời Quân Hiệp Thiên Ðài

Tướng soái Thời Quân đã đạt thành,

Công trình lập Ðạo sử nêu danh.

Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,

Không hổ mặt mày với kiếp sanh.

 

 

Ngài Ca Minh Chương sanh năm 1850 (tuổi Canh Tuất) tại ấp Thanh Ba, làng Mỹ Lộc Tây, tổng Phước Ðiền Trung, quận Cần Giuộc, trong một gia đình thấm nhuần Nho giáo. (Ngài Ca Minh Chương cùng quê với Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung). Trong Thập nhị Thời Quân, Ngài Ca Minh Chương lớn tuổi hơn hết và đăng Tiên sớm hơn tất cả. (*)

Thọ phong Bảo Ðạo Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngài Ca Bảo Ðạo hành quyền Bảo Ðạo được một thời gian gần ba năm thì Ngài đăng Tiên ngày 19-10-Mậu Thìn (dl 30-11-1928), trở về thiêng liêng vị, hưởng thọ 79 tuổi.

 

Ngài Nguyễn Trung Hậu, tên thật là Nguyễn Văn Hậu, bút hiệu Thuần Ðức, sanh ngày 5-3-Nhâm Thìn (dl 1-4-1892) tại làng Bình Hòa, tỉnh Gia Ðịnh. (*)

Thọ phong Bảo Pháp Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu là một thi sĩ nổi danh trên thi đàn với bút hiệu là Thuần Ðức.

Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có viết và xuất bản nhiều sách Ðạo, giải thích và truyền bá Giáo lý của Ðạo Cao Ðài, kể ra sau đây: Luận Ðạo Vấn Ðáp (1927), Tiên Thiên Tiểu Học (1927), Bài Thuyết Ðạo, Châu Thân Giải, Ăn Chay, Ðức Tin, Chơn Lý (1928), Ðại Ðạo Căn Nguyên (1930), Thiên Ðạo (1955) viết chung với Phan Trường Mạnh, Luân Hồi Quả Báo (1956) viết chung với Ngài Khai Ðạo Phạm Tấn Ðãi.

Ngày 15-4-Ðinh Dậu (dl 14-5-1957), Ngài Bảo Pháp được Hội Thánh cử làm Giám Ðốc Hạnh Ðường, huấn luyện Chức sắc hai phẩm Lễ Sanh và Giáo Hữu.

Ngài đăng Tiên tại tư gia lúc 16 giờ 50 phút ngày 7-9-Tân Sửu (dl 16-10-1961), hưởng thọ 70 tuổi. Hội Thánh có đến cử hành tang lễ trong năm ngày và tạm an táng nơi nghĩa trang gia đình của Ông Bảy Bích tại Cây Quéo, Gia Ðịnh.

 

Ngài Lê Thiện Phước Sanh ngày 4-6-1895 (Ất Mùi) tại Sài gòn. (*)

Thọ phong Bảo Thế Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước chánh thức trọn phế đời về Tòa Thánh Tây Ninh hành đạo năm Bính Tuất (1946). Về Tòa Thánh nhằm lúc Ðức Phạm Hộ Pháp rời hải đảo Madagascar qui hồi cố hương qua các nhiệm vụ: Trách vụ Thừa Quyền Hộ Pháp (1946), Chức vị Tổng Thơ Ký Chánh Trị Ðạo (1950), Thống lãnh Văn Phòng Hộ Pháp (1952), Ðứng trong Tam Ðầu Chế HTÐ, đại diện chi Thế, do Thánh Lịnh ngày mùng 1-9-Ất Mùi (dl 16-10-1955), hiệp với Hội Thánh CTÐ gìn giữ mối Ðạo trong lúc Ðức Phạm Hộ Pháp nhập tịnh Trí Huệ Cung.

Ðại diện Hội Thánh lập Thoả Ước Bính Thân (1956), Quyền Chưởng quản HTÐ (1964), Thừa quyền Thượng Sanh (1965), Trưởng Ban Thế Ðạo (Chưởng quản Ban Thế Ðạo) và Thống quản Ðại Ðạo Thanh Niên Hội (1965),…

Ngài Bảo Thế lúc về già bị bệnh bán thân bất toại, sức khỏe yếu dần và Ngài đăng Tiên vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 17-3-Ất Mão (dl 27-4-1975) hưởng thọ 81 tuổi.

 

Ngài Phạm Văn Tươi, sanh ngày 17-1-1897 (âl 15-12-Bính Thân) tại quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn thời bấy giờ. (*)

Thọ phong Hiến Đạo Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngày 4-3-1933 (âl 9-2-Quí Dậu), Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung và Đức Phạm Hộ Pháp ra Đạo Nghị Định giao cho Ngài Thời Quân Hiến Đạo làm Quyền Chưởng Pháp CTĐ trong lúc CTĐ đang khuyết Chức sắc ở phẩm vị nầy.

Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi giữ nhiệm vụ Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện (1946), Phó Thống Quản Hội Thánh Phước Thiện Nam Nữ (1969), Thống Quản Hội Thánh Phước Thiện Nam Nữ,… (1971).

Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi đăng Tiên tại tư gia ở địa chỉ số 21 đường Lý Nam Đế, Quận 5, Sài Gòn, lúc 23 giờ đêm mùng 8-4 âl-Bính Thìn (dl 6-5-1976) [nhằm ngày vía Đức Phật Thích Ca và Bà Nữ Đầu Sư Lâm Huơng Thanh], hưởng thọ 80 tuổi.

 

Ngài Trương Hữu Đức, sanh ngày mùng 2 tháng 2 năm Canh Dần (1890) (trên giấy tờ sanh năm 1892). (*)

Thọ phong Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Năm Bính Thân (1956), cùng Hội Thánh ký kết Thỏa Ước với Chánh phủ Cộng Hòa, cam kết không làm chánh trị. Tháng 9 năm Nhâm Dần (1962), trở về Tòa Thánh tái thủ phận sự tại HTĐ với nhiệm vụ: Tuyển soạn Thánh Ngôn và viết Đạo Sử, kiêm nhiệm thêm Bộ Pháp Chánh, Ban Kiểm Duyệt, Ban Đạo Sử và Thơ viện.

Sau ngày Đức Thượng Sanh đăng Tiên (26-3-Tân Hợi, dl 21-4-1971), Hội Thánh HTĐ công cử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức lên đảm nhận trọng trách Quyền Chưởng quản HTĐ. Tháng 4 năm Quí Sửu (1973), trong đàn cơ tại Cung Đạo Tòa Thánh, Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ý thăng nhiệm cho Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức lên Chưởng quản HTĐ.

Từ ngày lãnh trọng trách Chưởng quản HTĐ, Ngài Hiến Pháp rất lo âu và tận tụy với nhiệm vụ, nên thường hay bịnh hoạn, mỗi lúc mỗi nhiều hơn.

Ngài đăng Tiên lúc 20 giờ 15 phút ngày 15-12-Ất Mão (dl 15-1-1976), hưởng thọ 87 tuổi.

 

Ngài Nguyễn Văn Mạnh, sanh năm Giáp Ngọ (1894) tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Cụ thân sinh là Nguyễn Văn Chợ và Cụ thân mẫu là Lê Thị Liễu. (*)

Thọ phong Hiến Thế Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

“Trong lúc Đức Phạm Hộ Pháp tự lưu vong nơi Cao Miên, nền Đạo chinh nghiêng, thì Đại huynh cùng Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân khác về Tòa Thánh, hiệp sức cùng nhau để cầm giềng mối đạo. Đại huynh lãnh trách nhiệm điều khiển CQPT với chức vụ Phó Thống Quản CQPT, do Thánh Lịnh số 26/TL ngày 19-8-Ất Tỵ (dl 14-9-1965).

Ít lâu sau, Đại huynh được thăng lên cầm quyền Thống Quản Phước Thiện, do Thánh Lịnh số 47/TL ngày 20-12-Ất Tỵ (dl 11-1-1966)”. (Tiểu sử của Ngài Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh được Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa viết và đọc nhân ngày gia đình của Ngài Hiến Thế thiêu hài cốt của Ngài, lấy tro đưa về Tòa Thánh.)

Ngài Hiến Thế đăng tiên ngày Rằm tháng Giêng Canh Tuất (dl 20-2-1970), hưởng thọ 77 tuổi.

 

Ngài Phạm Tấn Đãi, tộc danh là Thuộc, và Đạo hiệu là Trí Thanh, sanh ngày 28-7-Tân Sửu (dl 10-9-1901) tại làng Mỹ Lệ, quận Cần Đước, tỉnh Chợ Lớn. (*)

Thọ phong Khai Đạo Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngày 5-4-1945, sau khi Pháp bị Nhựt bổn đảo chánh, Ngài về ở luôn Tòa Thánh hành đạo. Đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện (1946), Giám Đốc Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo (1967), Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, Thống quản Vạn Pháp Cung, Trưởng ban Đạo Sử và Thư Viện (1971), Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Cao Đài (1971), Q. Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài (1972).

Đầu năm 1976, sau khi Ngài Hiến Pháp Chưởng quản HTĐ đăng Tiên, trong phiên họp khoáng đại Hội Thánh HTĐ ngày 21-12-Ất Mão (dl 21-1-1976), và do Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 23-12-Ất Mão (dl 23-1-1976), Đức Phạm Hộ Pháp đã chấp nhận Quyền Chưởng quản HTĐ cho Thời Quân Khai Đạo. Lễ Tấn phong Quyền Chưởng Quản HTĐ được cử hành tại Đền Thánh ngày 19-1-Bính Thìn (dl 18-2-1976).

Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi - Quyền Chưởng quản HTĐ qui Thiên lúc 21 giờ 10 ngày 19-2-Bính Thìn (dl 19-3-1976), hưởng thọ 76 tuổi.

 

Ngài Trần Duy Nghĩa, sanh năm Mậu Tý (1888) tại làng Thành Phô, tổng Hòa Lạc Hạ, tỉnh Gò Công. (*)

Thọ phong Khai Pháp Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngày 4-6 nhuần-Tân Tỵ (dl 27-7-1941), Chánh quyền Pháp đưa Đức Phạm Hộ Pháp, Ngài Khai Pháp và 4 vị Chức sắc lưu đày ở hải đảo Madagascar (Mã đảo) bên Phi Châu.

Sau hơn 5 năm bị lưu đày, được Chánh quyền Pháp đưa trở về VN trả tự do. Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa tiếp tục hành đạo được Đức Phạm Hộ Pháp giao cho nhiệm vụ Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, và Ngài ở nhiệm vụ nầy cho đến lúc đăng Tiên.

Ngài có biên soạn những bài giảng về Chánh Trị Đạo để dạy Hạnh đường, sau cùng Ngài tập hợp các bài giảng ấy, lập thành quyển sách tựa đề: CHÁNH TRỊ ĐẠO, giải thích rõ ràng nền Chánh Trị Đạo của Đạo Cao Đài, để người đời khỏi lầm tưởng Đạo Cao Đài là một tổ chức chánh trị, như các đảng phái chánh trị ngoài đời.

Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa đăng Tiên lúc 3 giờ rưởi sáng ngày 22-giêng-Giáp Ngọ (dl 24-2-1954) tại Văn phòng HTĐ Tòa Thánh, hưởng thọ 67 tuổi.

 

Ngài Thái Văn Thâu, sanh năm Kỷ Hợi (1899) (theo Thẻ Căn Cước thì sanh năm 1900) tại làng Qui Đức, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. (*)

Thọ phong Khai Thế Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

1933 Ba phẩm Chánh Phối Sư bị khuyết, nên tạm cử ba vị Thời Quân HTĐ vào hàng Khai qua CTĐ đảm nhận ba nhiệm vụ Chánh Phối Sư. Ngài Khai Thế Thái Văn Thâu, lãnh phận sự Thượng Chánh Phối Sư.

Ngài Khai Thế Thái Văn Thâu qui liễu tại tư gia ở xã Qui Đức vào ngày mùng 2-6-Tân Dậu (dl 3-7-1981), lúc 5 giờ 30 phút chiều, hưởng thọ 83 tuổi.

Ngài Khai Thế Thái Văn Thâu là vị Thời Quân đăng Tiên sau chót trong số Thập nhị Thời Quân HTĐ kỳ đầu tiên của Đạo Cao Đài.

 

Ngài Cao Đức Trọng, sanh ngày 20-4-Đinh Dậu (dl 21-5-1897) tại làng Ích Thạnh quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. (*)

Năm 1927, khi Đức Phạm Hộ Pháp lên mở đạo tại Kim Biên (Nam Vang), Đức Chí Tôn giáng cơ phong Ngài Cao Đức Trọng đang ở tại Kim Biên vào phẩm Tiếp Đạo.

Ngài Cao Tiếp Đạo là vị Thời Quân được Đức Chí Tôn phong sau cùng trong số 12 vị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài.Đàn cơ ngày 27-7-1927 (âl 29-6-Đinh Mão), Đức Chí Tôn ân phong Ngài Cao Đức Trọng vào chức Tiếp Đạo Hiệp Thiên Ðài. Ngài là vị Thời Quân được Đức Chí Tôn phong sau cùng trong số Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài.

Từ năm 1938 đến năm 1942, Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng được Đức Phạm Hộ Pháp bổ nhiệm làm Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo ở Kim Biên, Nam Vang. Năm 1944, Ngài trở về VN, ngụ tại Sài Gòn, hiệp cùng chư Chức sắc Thiên phong lo cơ phục hưng nền Đạo.

Tháng 5 năm 1957 (Đinh Dậu), Ngài Cao Tiếp Đạo hiệp cùng Đức Thượng Sanh và một số vị Thời Quân, từ Sài Gòn về Tòa Thánh Tây Ninh cầm quyền điều khiển nền Đạo.

Ngài Cao Tiếp Đạo lâm bịnh nặng, không ăn uống chi được, nên đến ngày 23-5-Mậu Tuất (dl 9-7-1958), Ngài qui vị hưởng thọ 62 tuổi.

 

Ngài Trương Văn Tràng, sanh ngày 25-10-Quí Tỵ (1893) tại làng Bình Thạnh tỉnh Biên Hòa, thân phụ là Trương Văn Tịch và thân mẫu là Trần Thị Lịnh. (*)

Thọ phong Tiếp Pháp Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Năm 1949, khi lo bề Nhơn đạo xong, ông được rảnh rang thế sự, liền về Tòa Thánh Tây Ninh xin lãnh phận sự hành đạo, lúc bấy giờ Đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền Chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài, Đức Ngài giao cho ông làm Bí Thơ. Đến năm 1951, kiêm thêm phận sự giúp Ngài Khai Pháp điều khiển Bộ Pháp Chánh. Năm 1954, Ngài Khai Pháp liễu đạo, ông lên cầm quyền Chưởng quản Bộ Pháp Chánh.

Tiếp Pháp Chơn Quân Trương Văn Tràng soạn quyển Giáo Lý Đại Đạo xuất bản năm 1950, đã được Đức Phạm Hộ Pháp khen tặng và cả Hội Thánh đồng ý, được tái bản 4 lần, và mỗi lần tái bản được soạn giả nhuận sắc thêm, và quyển Trên Đường Tấn Hóa và được Đức Thượng Sanh nhìn nhận sự bổ ích cho nền Đạo và cho phép xuất bản năm 1963.

Ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ (dl 16-2-1965), lối 5 giờ chiều, Ngài Tiếp Pháp đã thoát ly trần tục (thọ 73 tuổi).

 

Ngài Lê Thế Vĩnh, sanh năm Quí Mão (1903) tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình mô phạm. (*)

Thọ phong Tiếp Thế Hiệp Thiên Ðài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927). [Thánh Giáo ngày 13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)].

Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh nghỉ nghề viết báo, về Tòa Thánh Tây Ninh hành đạo, làm việc nơi Văn phòng của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.

Vào năm 1945, Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh bỗng nhiên bị mất tích, không biết lực lượng nào bắt cóc Ngài, lúc đó, tình hình tại miền Nam VN rất lộn xộn, có rất nhiều đảng phái chánh trị hoạt động có võ trang. Sau đó, người ta tin rằng Ngài Tiếp Thế đã bị hãm hại, nhưng không biết Ngài chết vào ngày nào, và thi thể được chôn vùi ở đâu.

Do đó, Ngài Thời Quân Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh không có bài thài và cũng không có ngày lễ kỷ niệm hằng năm như các vị Thời Quân khác.

 

  

 


Ghi Chú:
BTHH chỉ trích lược phần chánh yếu Tiểu Sử của Chư Vị Thời Quân, xem thêm chi tiết xin tham đọc nơi tài liệu:
CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN. Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN.◙

 

 


 

 

BỐ CÁO ngày 11 tháng 10 Ất Hợi (dl. 06-11-1935)
về việc "Ban Hành Tân Kinh"

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Văn Phòng
Nội Chánh


(Đệ thập niên)


 

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 11 tháng 10 Ất Hợi
(Le 6 Novembre 1935)

BỐ CÁO

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư

Kính gởi cho chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Đạo Hữu Nam Nữ.

Kính chư Hiền Huynh, Hiền Hữu, Hiền Tỷ, Hiền Muội.

Nghĩ vì ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đương buổi sơ khai trên các Đấng Thiêng Liêng chưa giáng cho đủ thứ kinh, thì phải dùng các thứ kinh Minh Lý trong một thời gian theo Thánh Giáo. Tuy vậy, mà lòng chí thành của chư Hiền Hữu đều ước ao ngưỡng vọng cho có kinh TAM KỲ PHỔ ĐỘ, đã lâu, bởi đó nên Thiên Tùng Nhơn Nguyện, ngày nay Đại Từ Phụ có cho các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ cho đủ các thứ kinh như sau đây: Cầu siêu, cầu cửu, về quan, hôn, tang sự và kinh đọc hàng ngày Ăn, Ngủ, Nhập Hội, Đi Đường, Tắm Thánh, vân vân...

Đó là đại hồng phước cho chúng sanh, nên định ngày 15 Lễ Hạ Nguơn nầy có lập Lễ Thỉnh Kinh long trọng tại Hiệp Thiên Đài về Bửu Điện có Đức Hộ Pháp làm lễ và giảng kinh, các điều mầu nhiệm trong kinh cho toàn Đạo rõ.

Tiểu Chức xin mời Chư Thiên Phong, Chư Chức Sắc, Đạo Hữu, Nam Nữ, giờ ấy mặc Thiên Phục, Đạo Phục sắp hai hàng dài theo con đường Bình Dương Đạo về tới Hộ Pháp Đường hầu Lễ Thỉnh Kinh, Đồng Nhi Nam Nữ phải cầm một cành hoa.

Y theo chương trình sau đây:

a/. Đúng 3 giờ chiều 15, Thiên Phong Chức Sắc Nam Nữ sắp hàng dài theo con đường Bình Dương Đạo tùy theo đẳng cấp.

b/. Hai vị Thiên Phong Phối Sư, một Nam, một Nữ mặc Thiên Phục đem xe rước Đức Hộ Pháp và thỉnh kinh đến Bửu Điện đặng Ngài cầu nguyện và giao kinh qua Cửu Trùng Đài.

c/. Tại Bửu Điện phải có sắm một cái bàn nhỏ để một cuốn Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, và một bình bông. Khi Đức Hộ Pháp đến thì Ngài đưa kinh đi trên Tân Luật, và Pháp Chánh Truyền, rồi Đại Thiên Phong và 4 vị Chánh Phối Sư quì trước Bửu Điện mà thỉnh kinh, lãnh rồi thì nhạc đổ nghinh tiếp và đổ 3 hồi chuông trống.

d/. Đức Hộ Pháp giải kinh cho chúng sanh mà thi hành y lịnh.

e/. Đồng Nhi thì đứng trước Thiên Phong, gần Hộ Pháp Đường hầu. Khi Ngài lên xe đi thì Đồng Nhi cũng đi trước, Thiên Phong, Đạo Hữu đi kế sau.

Nhập vào Bửu Điện, đứng chỉnh Đàn như thường, chờ làm lễ rồi thì quì cầu nguyện, lạy đội ơn ĐẠI TỪ PHỤ và các Đấng Thiêng Liêng, đoạn chỉnh Đàn lại có thứ tự đặng nghe Đức Hộ Pháp giải nghĩa kinh, thì Chức Sắc Thiên Phong đều tụng kinh mới rồi giải tán.

Nay kính

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư
Ký tên: Ngọc Trọng Thanh

 

 

 

KINH THIÊN-ĐẠO và THẾ-ĐẠO


 

TỰA

Từ khi mở Đạo, CHÍ-TÔN duy giáng cơ truyền cho Phật-giáo Minh-Sư, Minh-Đường, Minh-Lý dạy dâng kinh cho ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, song kinh Tận-Độ vong-linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.

Đức Quyền GIÁO-TÔNG (khi còn tại thế) và Đức HỘ-PHÁP, trót mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen dâng sớ cho ĐẠI TỪ-PHỤ và các Đấng Thiêng-Liêng đặng xin kinh Tận-Độ, nhưng mà CHÍ-TÔN cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn Sanh Chúng.

Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 năm Ất Hợi (21 au 31-Août-1935) mới giáng cho Tân-Kinh. Ấy là một giọt nước Cam-Lộ của ĐỨC TỪ-BI rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh-hồn của toàn Thế-Giái.

Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười năm CHÍ-TÔN mới mở cơ tận-độ. Cơ tận độ Nhơn-Sanh duy kể từ ngày ban Tân-Kinh nầy mà thôi.

Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt thòi qui-liễu trước ngày Tân-Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn-sanh do Thiên-Thơ tiền định. Nếu chúng ta thương tưởng thì duy có một phương độ-rỗi là trì tụng DI-LẠC CHƠN-KINH hầu các đẳng linh-hồn đặng siêu-thăng Tịnh-Độ.

Ấy vậy, bổn kinh nầy nguyên của chư Phật, chư Tiên đã giáng-cơ truyền thế trong kỳ TRUNG-NGUƠN Ất-Hợi.

Khi tụng phải thành-tâm và phải để nơi tinh-khiết.

HỘI-THÁNH KỈNH-CÁO.

 


Trích từ Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (Ấn bản 1936).◙

 

 

Tài liệu Tham Khảo:

 

 


 

 


Tam Thế Phật

 

 

 

T

 

am Thế Phật là ba vị Phật lãnh lịnh Đức Thượng Đế điều khiển ba nguơn của Trời Đất.

Ba vị Phật đó là:

Brahma Phật: điều khiển Thượng nguơn Thánh đức.

Çiva Phật: điều khiển Trung nguơn Tranh đấu.

Christna Phật: điều khiển Hạ nguơn Tái tạo.

Theo đạo Bà La Môn (Brahmanisme), nay là Ấn Độ giáo (Hindouisme), ba vị Phật nầy rất được tôn sùng, bởi vì:

- Brahma Phật là vị Phật sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật.

- Çiva Phật là vị Phật tiến hóa, hủy diệt cái cũ để tạo ra cái mới tiến hóa hơn. Ngài có nhiệm vụ dạy bảo loài người trở về con đường lành, tiến hóa theo Thiên ý.

- Christna Phật là vị Phật bảo tồn, luôn luôn che chở cứu giúp người đời.

Tam Thế Phật được tạc tượng trên nóc Bát Quái Đài Tòa Thánh Tây Ninh:

- Đức Phật Brahma đứng trên lưng con thiên nga, tay mặt bắt ấn khai nguơn, tay trái nắm bửu châu, mặt nhìn hướng Tây là hướng mặt trời lặn, như lo lắng cho cõi trần sắp đi vào nguơn Tranh đấu điêu tàn. Brahma Phật là ngôi thứ nhứt, tượng trưng ngôi Thánh đức, thuộc về Cơ Sanh hóa. Ấy là Đấng tự hữu hằng hữu, hữu nguyên hữu thỉ của vạn vật.

- Đức Phật Çiva, day mặt hướng Bắc, đứng trên mình con rắn 7 đầu để chế ngự thất tình, khiến cho nhơn loại khỏi bị thất tình cám dỗ, lục dục khiến sai, thoát khỏi họa tranh đấu tiêu diệt. Ngài cầm ống tiêu đưa lên miệng thổi, như để thức tỉnh nhơn sanh hồi tâm hướng thiện. Ngài có bộ tinh nhũ trước ngực, đứng day mặt về hướng Bắc. Ngài là ngôi thứ hai trong Tam Thế Phật.

- Đức Phật Christna đứng day mặt hướng Nam, mình trần, tay mặt chống gươm, tay trái chống nạnh, đứng trên mình con giao long, chơn đạp lên đầu giao long như để chế ngự con vật hung dữ. Ngài là ngôi thứ ba của Tam Thế Phật, tượng trưng ngôi bảo tồn. Dầu cho những chơn linh nào chết nơi chơn trời hay góc bể đi nữa mà đầy đủ công nghiệp và tâm đức, thì Đức Phật Christna cũng rước chơn linh ấy về Bạch Ngọc Kinh.

Theo Di Lạc Chơn Kinh, ba vị Phật nầy ở từng Trời "Thượng Thiên Hỗn Nguơn".

Nói về Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp có thuyết như sau: Bần đạo cũng nên chỉ rõ Đức Phật Mẫu đến tại mặt thế gian nầy, đã tượng trưng bên Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ gọi Ngài là Çiva Phật, là cái hình ở trên Bát Quái Đài, chúng ta để trên nóc đó, thấy có tinh nhũ nơi ngực Ngài đó.

Hồi buổi Chí Tôn phân định, phân tánh của Ngài, lấy Khí, tức nhiên là Ngài dùng cái linh Pháp của Ngài biến tướng ra Phật Mẫu. Phật Mẫu thuộc về Âm, Chí Tôn thuộc về Dương, Âm Dương hiệp lại mới biến hoá ra Càn Khôn Vũ Trụ và sanh ra vạn vật.

Đức Çiva Phật, Ấn Độ làm một cái hình phân nửa giống đàn bà, còn cái tướng thì đàn ông, bởi hồi đó con người chưa phân rõ chắc chắn nam nữ, Âm Dương. Đức Çiva trong huyết khí, tức là huyết, còn chơn linh đào tạo là do Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn là Phật, Đức Phật Mẫu là Pháp, Pháp mới sanh ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật, vạn vật ấy là do nơi Tinh mà ra, tức là Tăng. Thần tức nhiên là Đức Chí Tôn, Thần phân định Khí, Khí mới sanh ra Tinh. Phật là Chí Tôn, Pháp là Çiva tức Phật Mẫu, Tăng là vật loại trên Càn Khôn Vũ Trụ nầy.

Ấy vậy, đạo Phật thờ Phật Mẫu mà không biết, dầu không thờ mà Đức Phật Mẫu vẫn ngồi từ tạo Thiên lập Địa tới giờ, tức nhiên là Đấng tạo ra vạn linh đó vậy.

Tóm lại, Đạo Cao Đài tạo tượng Tam Thế Phật trên nóc Bát Quái Đài Tòa Thánh là để biểu thị sự tuần hoàn trong định luật tiến hoá của Càn Khôn Vũ Trụ theo thời gian, từ Thượng nguơn đi dần qua Trung nguơn và Hạ nguơn, để rồi bước sang Thượng nguơn của Chuyển tiếp theo.

Ba vị Phật ấy luân phiên điều khiển ba nguơn, làm cho Càn Khôn Vũ Trụ luôn luôn tiến hóa.

 


Trích lược từ Cao Đài Từ Điển / Tam Thế Phật.◙

 

 


 

 


 

VÀI NÉT SINH HOẠT ĐẠO SỰ CỦA TỘC ĐẠO SYDNEY

Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney
trong nhiệm kỳ HCĐ 2018-2023.

 

TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES

Cửu Thập Bát Niên

TỘC ĐẠO SYDNEY

TÒA THÁNH  TÂY NINH

114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195, AUSTRALIA

ĐT: +61 2 9740 5678
Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

 

Kính Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ, các ban bộ.

 

Trích yếu:

Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney trong nhiệm kỳ HCĐ 2018-2023.

 

T

 

hưa chư Hiền,

 

Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo NSW, Thiểu Phẩm kính phúc trình Hội Thánh cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về các sinh-hoạt Đạo-sự tổng-quát của Tộc-Đạo Sydney, các Bàn Trị Sự và Tứ Vụ trong nhiệm kỳ Hành Chánh Đạo 2018-2023. Nội dung Bản phúc trình được chia ra 2 phần chính như sau: Công việc đã thực hiện được và Kế hoạch dự kiến còn tồn đọng chưa giải quyết:

 

A. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 5 NĂM QUA (2018-2023):

a)- VĂN PHÒNG ĐẦU TỘC ĐẠO:

Nhận thức rằng, Văn Phòng Đầu Tộc Đạo gắn liền với Thánh Thất. Cả hai đều là nơi rộng mở tiếp đón các giới: Đạo và Đời về phương diện Hành Chánh, hầu dìu Đời vào Đạo và đem Đạo phổ thông cho Đời. Do đó, Thánh Thất phải luôn luôn được trực tiếp điều hành bởi Văn Phòng Đầu Tộc Đạo, Ban Tứ Vụ và Liên Hương Đạo cùng hỗ tương chặt chẻ điều hành.

Sau đây, Tộc Đạo chỉ sơ lược một số việc làm cụ thể riêng về Văn Phòng, như sau:

1. Nhận và gửi các Văn Thư: Thư ngỏ, Thư mời, Thông báo các Chương trình họp, Chương trình lễ Vía và các lễ Kỷ niệm, qua các cơ quan truyền thông như Đài Phát Thanh, Truyền Hình và Báo Chí…

2. Giao lưu với các cơ quan Đạo Cao Đài trong và ngoài nước, các Tôn Giáo bạn và các Cộng Đồng Sắc Tộc qua điện thư, thư tín và lưu giữ các hồ sơ cần thiết.

3. Soạn các chương trình lễ Vía Các Đấng, lễ Tang, lịch Tuần Cửu, Sớ văn, các mẫu Giấy Tắm Thánh, Sớ Cầu Đạo, Tờ Thỉnh lễ, Bảng Phân Công Trực hàng năm, Vi Bằng các Phiên họp thường kỳ và bất thường, các tài liệu Kinh Sách Đạo cho các buổi Thảo Luận và Bồi Dưỡng về Giáo Lý v.v...

4. Theo dõi chương trình thăm viếng của khách thập phương: các trường học, các bộ sở, khi có nhu cầu.

5. Bên cạnh đó, Tộc Đạo còn nhờ sự giúp sức của một số bạn đạo làm việc thầm lặng, không thuộc ban bộ nào, phụ giúp việc thực hiện Bản Tin Hòa Hiệp, in Lịch Đạo, sưu tầm tin tức Đạo Sự, in tờ bướm, in Kinh Sách Đạo, dịch thuật và phổ biến nhiều tài liệu Đạo qua trang mạng, nhằm phổ truyền giáo lý cho Bổn đạo và khách bản xứ khi có nhu cầu tìm hiểu Đạo Cao Đài. Nhân sự trong khâu nầy hiện nay, gồm: gia đình ĐH Huỳnh Trọng, ĐH Đào Công Tâm, gia đình ĐH Trần Đại Thiện v.v... Đề nghị đồng đạo vào trang mạng http://www.caodaiebook.net. Nội dung gồm có: Kinh sách Đạo Cao Đài, gồm phần Audio, Video và Bản Tin Hòa Hiệp on line. Ngoài ra, Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng luôn cập nhựt trang mạng “Sydney Center for Studies in Caodaism” hoặc web site: http://www.daotam.info. Nói chung, các sinh hoạt Đạo Sự đều tập trung phần lớn vào Thánh Thất, không chỉ là chỗ dựa tinh thần, nơi trụ vững Đức Tin của quí Tín Hữu và Đạo tâm, còn là nơi phổ truyền nền Chơn Đạo ra khắp vạn quốc, mà mỗi Môn Sinh Cao Đài đều có bổn phận phải góp tay vào gìn giữ và phát triển rộng khắp.

b)- LỄ VỤ:

Nhiệm vụ của Lễ Vụ là chuyên lo việc nghi lễ cúng kiến, nói chung, nên thường có mặt sắp xếp các Đàn Lễ. Các Đàn Sóc, Vọng, Nguơn Hội và Lễ Vía, Kỷ niệm thường lệ hàng tháng tại Thánh Thất New South Wales luôn luôn có sự trợ giúp của Chức Việc các Hương và Tứ Vụ nên việc điều hành các lễ cúng tương đối ổn định. Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ sau đây:

1- Lễ Tắm Thánh: Thể theo thỉnh lễ của các bậc cha mẹ có Đạo, tuân theo Thế Luật và câu Kinh “Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch, Xin xá ân rửa sạch tiền khiên" nên nhân Đàn cúng Sóc Vọng hoặc Ngươn Hội, Tộc Đạo có tổ chức Lễ Tắm Thánh cho các ấu nhi.

2- Lễ nhập môn hoặc tái thệ: Con em nhà Đạo hoặc các Đạo Tâm, sau khi được thân nhân giải thích, khuyến khích, động viên đã chính thức xin nhập môn vào Đạo hầu có cơ duyên trau giồi tâm tánh và cũng để được các Trấn chở che trên bước đường lập công bồi đức. Từ năm 2018 đến 2023 đã có 28 Tân Tín Đồ, trong đó có 4 Đạo Hữu ở Adelaide.

3- Lễ Thỉnh An Thánh Tượng hoặc An Vị tại tư gia: Số gia đình thuộc Tộc Đạo Sydney đã thờ Thầy tại tư gia hiện nay khoảng trên 30 Thiên Bàn và Trang Thờ. Trong 5 năm qua, có tổ chức Lễ Thỉnh An Thánh Tượng tại tư gia :

- C. PTS Nguyễn Thị Hiệp, số 71 Saltash, Yagoona, NSW.

- ĐH Nguyễn Văn Khi và Trương Thị Dân (tự Cẩm Vân) số 112 Lord St. Cabramatta West, NSW.

- Thông Sự Nguyễn Thị Yến Mai và Andy tại Wollonggong.

Ngoài ra, ngày 29-12-2019. Phái đoàn Tộc Đạo Sydney đi dự Lễ Thượng Thánh Tượng tại Thánh Thất Adelaide, South Australia, khoảng 25 người, gồm: HT Nguyễn Chánh Giáo, HT Nguyễn Thành Nghiệp, CTS Nguyễn Thị Lạc, CTS Trần Ngọc Điệp, CTS Lý Tú Bình, PTS Phạm Đỗ Ngọc Tuyền, PTS Lê Thị Tuyết Hằng, ĐH Huỳnh Trọng, ĐH Huỳnh Thi Tuyết Nga, ĐH Trần Thị Ngân, TS Nguyễn Đức Nhân, ĐH NguyễnThị Thanh Hiền, ĐH Nguyễn Uyên Trang, ĐH Nguyễn Huyền Trang, ĐH Nguyễn Thùy Trang, (15 vị) Cộng với các ĐH đi xe hơi: ĐH Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phạm Phương Uyên, Nguyễn Phạm Phương Trang, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Lưu Nghĩa, Nguyễn Đức Tín, Nam, Minh, Victor, Joanne, ... (10 vị)

4- Hôn lễ: Lễ cầu nguyện Thành Hôn và Vu Quy cho các cháu:

- Lý Nigel Văn Phát và Nguyễn Ngọc Diễm.

- Billy Nguyễn và Diana.

- David Cù và Lý Bội Quyên (ái nữ của CTS Lý Tú Bình) tại Thánh Thất NSW.

5- Lễ Cầu Giải Bịnh, Cầu Hồn Khi Hấp Hối, Khi Đã Chết Rồi, Lễ Tang, Cầu Siêu, Truy điệu, Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường cho các chơn linh (từ năm 2019 đến 2023) như sau:

- ĐH Lý Tú Quang qui vị ngày 24-02-2019 tại Bịnh Viện Liverpool,

- C. CTS Nguyễn Văn Ước qui vị ngày 10-03-2019 tại AVAC Nursing Home, Smithfield,

- ĐH Phan Thị Đã, thân mẫu của ĐH Hạnh, qui vị ngày 14-03-2019 tại Việt Nam.

- Cầu nguyện nhân Cửu Cửu cho Đạo Hữu Nguyễn Văn Đắt, 85 tuổi, qui vị 29-03-2019 tại Bến Tre (theo thỉnh lễ của ĐH Nguyễn Thị Thắm và Phan Văn Hải từ New Zealand sang Sydney).

- Tang lễ cho ĐT Nguyễn Minh Tân, qui vị ngày 16-07-2019 tại ST George Hospital, Sydney.

- Tang Lễ cho ĐT Lê Ngọc Vũ, qui vị 15-08-2019 tại tư gia, Cabramatta.

- Tang lễ cho PTS Dương Thị Bích Thủy qui vị ngày 25-02-2020 tại ST George Hospital,

- Tụng Kinh Cầu hồn khi hấp hối cho Hiền Tỷ Q. Nữ ĐTĐ Lê Thị Hồng Ngọc, lúc 2g chiều, ngày 23-04 Nhuần Canh Tý, lúc HT còn tỉnh. Đến 12 phút sáng 24-04N-CTý HT trút hơi thở cuối cùng tại tư gia và được tổ chức tang lễ một cách chu đáo tại Thánh Thất NSW và Nghĩa Trang Forest Lawn Memorial Park, Leppington.

- Cầu nguyện cho chơn linh ĐT Trần Tứ Phương, qui vị 08-06-2020, thân phụ ĐH Trần Như Ý.

- Cúng Vọng nhựt, cầu nguyện cho C.CTS Trương Văn Dần, qui vị ngày 05-07-2020 tại Việt Nam.

- Tang lễ cho Võ Thị Vân, qui vị ngày 14-01-2021 tại BV Liverpool.

- Tang lễ ĐH Nguyễn Thị Sung (bào tỷ của Nguyễn Văn Úc) qui vị ngày 12-06-2021 tại Revesby.

- Đạo Tâm Nguyễn Trung Tâm, qui vị ngày 26-07-2021 tại tư gia (Marrickville).

- Lễ tang Cố CTS Nguyễn Quan Lữ khi vừa mở rộng dãn cách, được quàn tại Thánh Thất, nên khá đầy đủ nghi thức và trang nghiêm. Được đọc Kinh Cầu Hồn khi Hấp Hối, Khi đã chết rồi tại Bịnh Viện Westmead, đưa linh đến Rookwood Crematorium và đồng đạo tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

- Cầu siêu cho Cố TS Trần Thị Một, qui vị 27-12-2021 tại Việt Nam, do ái nữ Trần Thu Hiền thỉnh lễ.

- Tang lễ ĐH Ngô Văn Thạnh, qui vị 27-01-2022 tại tư gia, Smithfield.

- Tang lễ ĐT Nguyễn Ngọc Xuân, qui vị 28-09-2022 tại tư gia, Bonnyrigg.

- Tang lễ ĐT Nguyễn Thị Tuyết Sương, qui vị 16-02-2023 tại Royal North Shore Hospital.

- Tang lễ ĐH Võ Ngọc Tánh qui vị ngày 13-06-2023 tại tư gia, Bankstown.

Ngoài ra, Lễ Vụ Tộc Đạo đã tổ chức Lễ cầu nguyện cho chơn linh thân nhân của các bạn đạo, đã mãn phần từ các nơi khác.

6- Các Lễ Mừng Xuân: - Lễ Đưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên,

Lễ Giao Thừa, cung nghinh chư Thần Thánh, Tiên, Phật đáo Tân Niên. v.v...

7- Tham gia các lễ khác do Cộng Đồng hoặc tôn giáo bạn có lời mời: lễ giỗ, lễ tang v.v...

8- Đặt bia Cực Lạc Cao Đài NSW và Dự Lễ Thanh Minh do Bảo Phúc Lăng Viên tổ chức hàng năm tại Forest Lawn Memorial Park. Đồng thời tạo cơ hội cho đồng đạo viếng mộ thân nhân quá vãng.

9- Lễ Minh Thệ: Sau các cuộc công cử bổ túc Chức Việc, Tộc Đạo cử hành lễ Minh Thệ nhậm chức cho Thông Sự Trần Ngọc Thủy, Thông Sự Lương Mai Hạnh và PTS Phạm Thị Duyên.

10- Lễ hạ tro cốt: cho Cố C.CTS Nguyễn Văn Ước, ĐT Nguyễn Ngọc Xuân, ĐT Nguyễn Minh Tân, Nữ Q. ĐTĐ Lê Thị Hồng Ngọc, ĐT Lê Ngọc Vũ, ĐH Võ Ngọc Tánh, tại Cực Lạc Cao Đài NSW, Khu Garden of Wisdom, hoặc Pool of Reflection, Forest Lawn Memorial Park, Leppington.

c)- HỘ VỤ: Xin xem báo cáo tài chánh đính kèm.

d)- LƯƠNG VỤ: Đang khuyết nhân sự điều hành.

1. Chư vị Chức Sắc, Chức Việc vẫn phụ giúp Lương Vụ lo ẩm thực cho các đàn cúng tại Thánh Thất, nhứt là các Hương Trực. Ngoài ra, các gia đình tang chủ cũng được khuyến khích tự lo liệu phần thực phẩm cúng kính một cách đơn giản, theo ý nghĩa của câu Kinh "Lễ muối dưa là miếng hiếu tâm", hầu biểu lộ tấm lòng hiếu kỉnh. Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không thể thực hiện được, thì đồng đạo xúm nhau hết lòng phụ giúp trong tinh thần “nhứt gia hữu sự bá gia ưu”.

2. Nói chung, viêc ẩm thực đã được Hương trực lo rất chu đáo, với sự trợ giúp của nhiều hiền tỷ tự nguyện đem cúng phẩm đến, trước hiến lễ, sau cùng chia sẻ, không chút nề hà. Đồng thời, gần hầu hết các buổi có người làm công quả đều có quý Hiền Tỷ lo phần ẩm thực. Khâu nầy thường có mặt CTS Thu Lan, ĐH Cẩm Vân, TS Mai Hạnh, TS Ngọc Thủy, PTS Ngọc Tuyền...

3. Tuy nhiên, việc sắp xếp, điều hành cũng cần có nhân sự trách nhiệm hướng dẫn, trù hoạch sau nầy.

e)- CÔNG VỤ:

Thánh Thất NSW đã xây dựng gần tròn 32 năm. Dù đã được tu sửa nhiều lần, nhưng qua thời gian, nhiều phần xuống cấp cần được tiếp tục tu bổ. Việc tu sửa luôn luôn khó khăn hơn làm mới. Các công tác quan trọng gần đây như:

1. Làm cửa nhôm cho Phòng Đa Dụng: Gồm các khâu:

- Khảo giá công ty chuyên môn của cháu Huê (do HĐ Điệp)
- Phá tường, tháo cửa kính và blinds (Nhân sự: Bình Cutter, Hữu Phước, Điệp, Kiệt, Nhân, Bình, Kỳ, Xuân,...
- Làm form work, Đổ concrete (Nhân sự: Đoạn, Hiếu (cháu của Thành), Thuần, Xuân, Nhân, Tú Bình, Hòa, Kiệt, Lộc, Điệp, Cang (trailer đổ đất, đá),...
- Lót gạch (Nhân sự: Minh Thuần, Tú Kỳ, Thanh Phi, Công Tâm...)
- Hiến và gắn blinds nhiều cửa sổ (do ĐH Long Lê, Mai Dung Hạnh).

2. Làm lều vải nhựa đặc biệt và khung nhôm: Nhân sự: Thành, Nhuần, Bình, Kỳ, Nhân,…

3. Làm thang gỗ trên Lôi Âm Cổ Đài và Bạch Ngọc Chung Đài: Công Thành, Đức Nhân,...

4. Tu bổ tượng Tam Thế Phật và tượng Di Lặc Vương Phật: Thành, Nhuần, Nhân, Xoàn, Bình, Kỳ,…

5. Đấp và gắn Cân Công Bình: Tú Bình, Tú Kỳ.

6. Tổng vệ sinh, dọn dẹp bỏ các đồ gia dụng (households): Huỳnh Anh, Huỳnh Trọng, Đỗ Nga, A Mạnh, Ngọc Điệp, Tú Bình, Tú Kỳ, Đức Nhân, Anh Dũng+Thủy, Hòa, Khi+Cẩm Vân, Xuân, Lạc, Thu Lan, Yến Mai+Ánh, Mai Hạnh, Ngọc Hạnh, Lan Em, Huệ+Ut Anne, Lâm, v.v…

7. Chăm sóc Thánh Thất hàng tuần từ cây kiểng đến vệ sinh phòng ốc: giặt thảm, lau sàn, cắt cỏ...

Các công tác trên đây đã được báo cáo tóm tắt trong các Vi Bằng phiên họp hằng tháng. Nhân lực và tài chánh đóng góp đã được ghi nhận là “Công quả” đáng kể về phần vô vi hơn phần hữu hình. Tộc Đạo xin cáo lỗi về sự thiếu sót tên nhiều đồng đạo đã tiếp tay và nhiều công quả đã đóng góp, không thể kể hết được, vì quá dài.

f)- CÁC SINH HOẠT KHÁC:

1. Bản Tin Hòa Hiệp và Lịch Đạo: Dù hoàn cảnh khó khăn về nhân sự, Ban Biên Tập BTHH vẫn cố gắng sưu tầm lời vàng tiếng ngọc của chư Tiền Khai, chia sẻ một số tin tức sinh hoạt Đạo sự cùng quí bạn đạo xa gần. Hy vọng việc làm khiêm nhường đó, dù ít dù nhiều cũng bắt nhịp cầu giao cảm với các bạn đồng môn, đồng thời bòn chút công quả cho việc lập ngôn. Còn lịch Đạo, khâu nầy cũng do ĐH Huỳnh Trọng trình bày, ĐH Thiện Chiến in ấn, Chức Việc đóng thành tập để gửi biếu cho đồng đạo tại NSW và các Tộc Đạo khác (Gđ ĐH Khi, Vân, Xuân, Huỳnh Ngọc Trang, Tuấn, Điệp, Hạnh... Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Tộc Đạo đã thực hiện được 9 BTHH và Bản Tin số 35 với Chủ Đề “Mừng Ngày Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 99” sắp ra mắt đồng đạo trước Rằm tháng 10 nầy. Kính mời quý Huynh Tỷ Đệ Muội vui lòng góp thêm bài vở.

2. In tài liệu Đạo: - "Phương Châm Hành Đạo", "Chơn Lý Diệu Ngôn” (HT Hồng Ngọc và Đỗ Nga đóng).

- Chân dung Đức Phạm Hộ Pháp ban phép lành và bút tích "Phương Luyện Kỷ Đặng Vào Con Đường Thứ Ba Đại Đạo" Huỳnh Trọng công quả in loại giấy photo.

- "Lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc" (50 bộ, mỗi bộ 16 quyển) do nhiều đồng đạo sắp xếp, đóng bìa và cắt tỉa gọn gàng. Kính mời đồng đạo tiếp tục thỉnh đọc trọn bộ.

3. Trao đổi học Đạo qua "Chương Trình Giáo Lý Cao Đài Online – 2019 "Tộc Đạo đã nhận Tâm Thư của HT Nguyễn Trung Đạo và Nhóm Sáng Lập Chương Trình GLCĐ Online tại Hoa Kỳ. Đã trao đổi, bàn bạc và giao duyên trong chương trình tương giao hành Đạo.

B- KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NHIỆM KỲ (2023-2028):

1. Về bồi dưỡng: Chúng tôi luôn hy vọng tre sắp tàn thì măng phải mọc. Theo đó, thế hệ kế thừa “hậu sinh khả úy”, năng nổ, có kiến thức, năng trau giồi trí tuệ, hầu đạt được bốn tiêu chuẩn căn bản của một Chức Việc trong Hội Thánh Em: - Hạnh Đức - Học Thức - Công Quả và Khả năng giáo hóa nhơn sanh.

Muốn được vậy, việc làm thực tiễn trước mắt là các Tân Chức Việc phải học Hạnh Đường gồm: Giáo Lý, Luật Pháp, Hành Chánh, Nghi lễ… hay nói đơn giản là phần Giáo Lý, Luân Lý và Hành Chánh Đạo.

2. Về phát triển Trí, Đức, Thể Dục cho đội ngũ Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi Đại Đạo.

3. Về nghiên cứu, dịch thuật và phổ thông Kinh Sách Đạo.

4. Về tu bổ: - Làm thang máy - Sửa các mái ngói trên Lôi Âm Cổ Đài và các phần đang xuống cấp khác.

5. Về giải trí và thư giản: Tổ chức picnic, tham quan, thăm viếng đồng đạo v.v...

 

K

 

ính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội thân ái,

 

Tường trình tổng quát thành quả hành Đạo qua nhiệm kỳ 5 năm, lần thứ sáu trên đây trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bịnh, vì nhân sự thiếu vắng, kẻ còn, người mất, chắc chắn chỉ là một phần trong vô số đóng góp giá trị của đồng Đạo, dù lớn dù nhỏ, không thể kể hết được. Mong rằng đó chỉ là sự ghi nhận có tính cách nhắc nhở, khuyến khích, động viên nhau chu toàn việc hành đạo, lập công bồi đức. Chúng tôi không tránh được việc bỏ sót nhiều đóng góp đáng được ca ngợi của đồng đạo. Thiếu sự hợp tác của chư huynh tỷ đệ muội toàn Đạo, chúng ta không thể duy trì được cơ Đạo. Theo đó, chúng ta không thể làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của một Tín Đồ Cao Đài.

Hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng quây quần nơi đây để có dịp hàn huyên tâm sự về đạo tình trải qua gần nửa thế kỷ trên mảnh đất tạm dung xa lạ, có thăng có trầm, khi tan lúc hợp, biến đổi vô thường. May mà nhờ lòng trung kiên, vững tâm, bền chí của nhiều bạn đạo vẫn còn nắm níu bên nhau giữ gìn chơn luật THƯƠNG YÊU, CÔNG CHÁNH của ĐỨC CHÍ TÔN. Theo đó, cơ Đạo dù có trải qua trăm cay, ngàn đắng, đến nỗi tuông rơi nước mắt mà quyết không bỏ cuộc tu hành.

Nghĩ lại gương xưa mà thấm thía lời vàng, tiếng ngọc của Đức Đại Từ Phụ hằng dạy chư Tiền Khai:

"Tân toan khổ hạnh phải trau giồi,
Bước tới đường dài chớ trở lui.
Công khó độ đời đừng nệ khó,
Phước dư đợi lúc hưởng ơn Trời."
(TVDĐ, Q.2)

Sau cùng, cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố Ân Lành cho tất cả Môn Đệ chúng con biết thương yêu nhau, hầu trợ duyên cho nhau giữ gìn và hoằng hóa Đạo Nghiệp, để khỏi uổng phí kiếp sanh ngắn ngủi may duyên gặp được Đạo Trời Tam Kỳ Phổ Độ.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Thánh Thất New South Wales, ngày Rằm tháng Tám năm Quý Mão
(dl. 29-09-2023)

 

Q. Đầu Tộc Đạo Sydney,
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp

 

 

BẢN SAO KÍNH GỞI:

 

- VP Trấn Đạo Úc Châu.

- Bàn Cai Quản Sở Phước Thiện và ĐTPM/NSW.
- Bàn Trị Sự các Hương Đạo:
Canterbury, Fairfield, Bankstown, Đường Nhơn

"Để kính tường"

 

 


 

 


 

 

       
 

HOA SEN

 
 

Hoa Sen bát ngát ngạt ngào hương,

Sanh chốn đầm ao đẹp lạ thường.

Hương sắc tinh anh Trời Phật mến,

Nhụy vàng trải cánh nguyệt soi gương.

Mây Trời dặm thắm thêm xinh tuyệt,

Thỏ ngọc đem so cũng phải nhường.

Chẳng nhiễm bụi trần lem sắc trắng,

Thanh phong thoát tục tận ngàn phương.

Malaysia ngày 14-03-1982

Ái Nhân

 
         
         
         
         
       
 

QUỲNH HOA

   

Đêm trường ngắm bóng trăng thanh,

Giá gương giữ kín để dành tri âm.

Nhứt Nương DTC (15-8-Bính Thân – 1956)

 

Quỳnh Hoa tươi đẹp nét đoan trang,

Sắc thắm gương xinh với gió vàng.

Dạ ngọc bên thềm hoa khéo điểm,

Nhụy vàng tuyết trắng thật cao sang.

Hương trời ngây ngất trần Tiên mến,

Cốt cách thanh cao chuộng cảnh nhàn.

Tiết giá trong ngần tinh xác thể,

Băng tâm ngời rạng chốn Nam bang.

Malaysia ngày 14-03-1982

Ái Nhân

 

 

         
         
         
         
       
 

QUÁN TRẦN TỰ VỊNH

 
 

Nương cội Thánh Nhân rửa bợn trần,

Đò chiều quay lái lối sang Xuân.

Trương buồm thuận gió an lòng bản,

Diệu thủ lái êm dẫn khách trần.

 

Trần vẹt ngõ chông gai mở lối,

Gót chân Tiên ngày rỗi thong dong.

Lòng son một tấm ngời trong,

Tuyết gieo trắng điểm thân tòng vẫn xinh.

 

Xinh thắm tâm thanh chuộng chữ nhàn,

Nhọc nhằn đủ trí chặt dây oan.

Trăm năm nay hiểu câu may rủi,

Thi hứng ngâm nga dưới cội tàn.

 

Tàn thế cuộc công hầu mộng ảo,

Lợi quyền danh nghiệp báo ai hay.

Thảnh thơi dạo chốn Tiên đài,

Càn khôn vui thú Thiên Thai bước vào.

 

Ai người Tri kỷ tâm giao...

Dee Why, 07-10-1985
Hạ tuần tháng 8 năm Ất Sửu.

Ái Nhân

 
         
       
 

KHỔ HẠNH

   

Mượn tay giám khảo lẽ nên thường,

Trăm đắng ngàn cay thật mới thương.

Thế thái ví không duyên khắc phục,

Càn khôn chi đặng phép cân lường.

Khi còn thuở nhỏ trau tria hạnh,

Đến tuổi thành nhân xứng mặt lương.

Phẩm vị thiêng liêng còn rõ đó,

Nghìn dâu dẫu khổ chớ lìa trường.

Malaysia ngày 23-03-1982

Ái Nhân

         
       
 

NHÀNH DƯƠNG

 
 

Vẹt mây cỡi gió đến vườn Đào,

Giấc mộng chợ đời tỉnh mẫn lau.

Trăm nẻo gập ghềnh tua gắng khỏi,

Vừng châu ngời rạng bước chân vào.

Bợn trần rửa sạch lòng thanh bạch,

Xuân mỏn về chiều Thánh chất trau.

Mượn nước nhành dương lau kiếp cũ,

Chơn thần siêu thoát điểm linh làu.

Malaysia ngày 23-03-1982

Ái Nhân

 
         
       
   

TÔNG ĐƯỜNG TỪ GIÁP

 
   

Duyên nào lại gặp lương nhân?

Kiếp nào tri kỷ đảnh Thần ngày xưa?

 

Đêm Xuân cô quạnh nhớ Từ Minh,

Phước Thiện trường tu quảy gánh tình.

Bàu Cỏ trui rèn nung khí phách,

Lòng trung son sắt một chơn linh.

Mảnh thân gởi lại sông Vàm Cỏ,

Thuyền Huệ bạn đi khuất dặm nghìn.

Nhớ buổi xưa kia nơi cửa Đạo,

Tông đường Từ Giáp quả hiền vinh. (*)

 

Vinh hiển lành thay ở Hiệp Thiên,

Nhớ ơn Ông Bảy hạnh tâm hiền. (*)

Quên mình vì Đạo bền gan tấc,

Hầu bút chơn truyền Phổ độ duyên.

Nhà đất mái thưa soi bóng nắng,

Đêm khuya song quạnh một con thuyền.

Hữu duyên đường Đạo nên tri ngộ,

Bến vắng gởi niềm tấc sự riêng.

 

Quyền đời áp chế khảo nhà tu,

Cơn gió tang thương bụi mịt mù.

Khổ hạnh trường thi lưu sử Đạo,

Gìn câu Minh Thệ một đời tu.

Kiếp sanh gởi phận cho Từ Phụ,

Trung hiếu Chí Linh thọ ngục tù.

Chánh trực treo gương vầng nhựt nguyệt,

Tấc lòng kính trọng bậc chơn tu.

 

Thảo Vân Trang đêm Xuân hoài nhân.
Ngày 15-08-Quý Mão (DL, 29-09-2023)

Ái Nhân

 

LỜI CỦA NGƯỜI VIẾT:

(*) Ông Bảy : Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ.

Ông Bảy hiền từ như một ông Tiên. Là một chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài. Tánh tình uyên mặc, hiểu Đạo thâm sâu. Không trói buộc mình nơi trường danh lợi.

Ông có một giọng nói như tiếng chuông ngân, người cao ráo, trán rộng, cặp mắt có thần. Văn hay chữ đẹp. Thi phú đượm màu đạo đức thanh cao siêu thoát. Xứng đáng là một người Hầu bút ghi lại những lời Thầy dạy. Vào năm 1931 Bà Bát Nương Diêu Trì Cung dạy ông cùng Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu về Văn Nhạc. Văn phong ông viết như làn gió Xuân êm đềm.

Chức sắc Thiên phong trên dưới đều kính trọng ông. Tiền kiếp là Từ Giáp ngồi xe trắng trâu xanh, đánh xe cho Đức Lão Tử.

Tôi may duyên lắm, nên mới gặp ông và được hầu chuyện nhiều lần. Chưa bao giờ ông nói về đời tư của ai, ngay cả chính ông. Dầu cuộc đời lắm nhiều nghịch cảnh. Một nhân cách sống của một người tu thật đáng kính trọng.

Ông sống thanh bần, nhà đất mái lá ánh nắng xuyên qua. Ông phủi sạch bụi trần trở về với Thầy vào một đêm khuya không ai hay biết. Ông ra đi bình an, trả lại cảnh giả nơi cõi trần cho dòng đời. Đúng như lời Thầy dạy: “Tròi trọi mình không mới thiệt bần”. Quả thật ông là một bậc chơn tu đắc Đạo tại thế.

Lành thay! Hạnh phúc lắm thay!

Thánh chất Thầy ban gìn giữ mãi,
Đến ngày bái mạng Ngọc Hư Cung.

Nhớ thương cố nhân! Tôi học ở nơi ông, cách xử thế của một hiền nhân. Lòng từ ái, công bình, giữ dạ trung kiên nơi trường Đạo. Lời kính trọng dành cho một bậc lương sanh đứng trong hàng Thánh thể của Đức Chí Tôn.

Xin đa tạ bậc tiền nhân với một tấc lòng hoài vọng, trong cái nhân duyên tri ngộ trên con đường Đạo của Thầy. Dầu rất ngắn nơi cõi trăm năm.

Xin cám ơn ông Bảy đã để lại một tấm gương đạo đức cho hậu thế.

Ái Nhân

Cẩn bút

         
       
 

THUYỀN LINH TỪ PHỤ

 
 

Đèn khuya u tịch đêm Đông,

Câu thơ cô quạnh, trải lòng về đâu?

 

Cõi trần mấy thuở được may duyên,

Nghiệp cả nhơn sanh giữ Đạo quyền.

Nương bóng Chí Linh lau bước tục,

Thương Đời lẫn Đạo hạnh Thần Tiên.

Chữ thương không dễ! Thân phàm chất,

Sở cậy Thánh tâm. Tấn hóa hiền.

Hội Thánh xây hình nên Thánh thể,

Độ hồn siêu thoát cõi Thiêng liêng.

 

Thiêng liêng Cha Mẹ mỏi mòn trông,

Trường Đạo đồng môn giữ hiệp đồng.

Rất khó khi nhìn trang sử Đạo,

Ngàn năm cõi thế dấu non sông.

Cha Trời hiểu tánh người nông nỗi,

Chơn pháp Chí Tôn tận độ hồn.

Đại Ái Đại Từ nương phướng Đạo,

Nguyên nhân đại giác dạ hoài trông.

 

Georges Hall mùa Đông u tịch, ngày 02-07-2023

Ái Nhân

 
         
         

 


 

 


Uyên Trang phụ trách

Gnocchi – Pasta Khoai Tây

 

G

 

nocchi – Pasta khoai tây chay là một món ăn đến từ nước Ý, có nguồn gốc cổ xưa nhất từ thế kỷ 16 và đến ngày nay nó vẫn luôn là lựa chọn hấp dẫn cho các bà nội trợ ở Ý.

Có nhiều loại Gnocchi khác nhau nhưng loại cơ bản làm từ khoai tây vẫn được ưa chuộng hơn cả. Vậy chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món Gnocchi – Pasta khoai tây này nhé.

Nguyên liệu: cho 4 người ăn

• 1.5 kg Khoai tây.

• 500gr Bột mì.

• 50gr Bơ.

• 10gr Tỏi (băm).

• 2 Quả trứng gà.

• 1 muỗng cà phê Tiêu xay.  

• 2 muỗng cà phê Ớt bột.

• 10gr Parsley (khô), 10 lá quế (basil) – cắt sợi.

• 100gr Parmesan cheese.

• 100gr rau rocket.

• 20ml Nước cốt chanh.

• 250gr Leggos Fresh Creamy Tomato Sauce.

• Gia vị nêm – Muối, Đường, Bột nêm nấm.

Cách chế biến

Bước 1:

Khoai tây mua về bào vỏ, rửa sạch, cắt thành miếng vuông nhỏ vừa ăn, và cho vào xửng hấp trong khoảng 30 phút để khoai chín mềm.

Sau đó lấy khoai ra, dùng muỗng nghiền mịn hoặc cho khoai vào máy xay thực phẩm xay nhuyễn. Lấy khoai ra tô, để nguội.

Bước 2:

Sau khi khoai nguội cho tiếp vào tô khoai tây - bột mì, trứng gà, 2 muỗng cà phê muối, trộn đều và chuẩn bị nhồi bột.

Rắc một ít bột mì lên mặt phẳng đặt bột để tránh dính tay, nhồi cho đến khi hỗn hợp thành một khối và có độ mịn nhất định.

Chia khối bột thành 4 phần bằng nhau bằng dao cắt bột.

Bước 3:

Lấy 1 phần bột vừa nhồi nặn thành những dải dài có độ dày khoảng 1.5 cm, sau đó lại tiếp tục cắt thành những hình chữ nhật chiều dài khoảng 2cm.

Dùng nĩa ấn nhẹ vào các miếng bột để tạo vân. Sau đó để bột nghỉ trong khoảng 30 phút.

Lưu ý – nếu không cần ăn liền, bạn có thể cất vào tủ đông đá để dành ăn dần.

Bước 4:

Bắt chảo lên bếp cho nước vào, nước sôi cho gnocchi vào luộc trong khoảng 10 phút.

Khi gnocchi bắt đầu nổi lên thì vớt ra ngay.

Bước 5:

Đặt chảo lên bếp, cho bơ và tỏi bằm vào chảo đến khi dậy mùi thơm thì cho gnocchi đã luộc vào xào săn lại.

Cho tiếp Tomato sauce, ớt bột, nước cốt chanh, nêm gia vị muối, đường, bột nêm cho vừa ăn, và cuối cùng là để parsley khô và lá quế cắt sợi vào để tăng mùi thơm.

Tắt bếp, cho gnocchi ra đĩa, rắc thêm bột phô mai (parmesan cheese) lên mặt và trang trí với rau rocket.

Voila - Món gnocchi - khoai tây đã sẵn sàng cho cả nhà thưởng thức.

Đặc trưng của món gnocchi là độ đặc và mềm, thêm vào đó là độ bùi béo của phô mai. Bạn hãy thử làm món này cho gia đình nhé.

Gnocchi có thể đơn giản chiên lên hoặc luộc cho chín sau đó làm sốt như trên. Bạn sẽ có một món pasta ngon miệng.  ♬♬♬

 

 

GNOCCHI LÀ GÌ?

Chúng là những miếng bột nhỏ, thường có hình tròn hoặc thuôn dài được đun sôi trong nước hoặc nước dùng và sau đó nêm với các loại nước sốt khác nhau.

Thuật ngữ gnocco (là dạng số ít của gnocchi) có nghĩa là nút thắt (hoặc nodo), nó đề cập đến một cái gì đó cứng như đốt ngón tay (nocche) của ngón tay. và có lẽ được phát minh vào khoảng thế kỷ 16 khi khoai tây được nhập khẩu vào Ý từ Mỹ.

 

 


 

 


 


Uyên Trang sưu tầm

 

Hội thảo giáo dục quốc tế - Việt Nam

Sau thành công của kỳ thi olympic toán quốc tế, Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo về giáo dục, quy tụ các bộ trưởng giáo dục từ các nước có nền giáo dục phát triển. Trong cuộc hội thảo, tranh cãi nảy lên về nước nào có hệ thống giáo dục tốt nhất.

Bộ trưởng nước Mỹ: ở Mỹ chúng tôi, tin học đóng vai trò quan trọng, thậm chí một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể sử dụng máy tính và internet thành thạo. Những người tham gia hội thảo đều thấy thú vị với báo cáo này.

Bộ trưởngTrung Quốc: Còn ở Trung Quốc, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học. Hội thảo trở nên sôi nổi hơn với tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Đến lượt ông bộ trưởng đại diện cho Việt Nam tham gia phát biểu: Tất cả những điều đó đều là chuyện bình thường, ở Việt Nam chúng tôi, thậm chí có nhiều học sinh không biết đọc, viết cũng vẫn có thể thi đỗ tốt nghiệp. Hội thảo - !!?!!!........

Không tên số 1

Một đêm gió tuyết mịt mù, trời rét như cắt da, ông chủ hiệu bánh mỳ vừa đóng cửa thì một ông khách đến gõ cửa gọi mua hai chiếc bánh mỳ ngọt.

Ông chủ hiệu bánh hết sức kinh ngạc. Có ai lại xông vào gió tuyết rét buốt như thế này, giờ này, để mua bánh mỳ nhỉ?

Sau khi trao bánh mỳ cho người khách kỳ lạ, ông hỏi người khách: Anh đã có vợ chưa?

Đương nhiên là có – Người khách đáp – Ông thử nghĩ xem, nều đang ở nhà với mẹ, lẽ nào mẹ tôi lại nỡ bắt tôi ra ngoài trời lúc này sao?

Không tên số 2

Trong đồn cảnh sát, một người thông báo vợ ông ta bị mất tích. Cảnh sát yêu cầu ông ta miêu tả vợ mình ra giấy.

Được thôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của các ông. Chỉ có điều – Nói đến đây người đàn ông tội nghiệp thì thào – Các ông phải thề với tôi là không được đưa bức chân dung này cho bà ấy xem đấy nhé.

Đau ở đâu

Bác sĩ:

- Anh đau ở đâu, lấy tay chỉ cho tôi xem!

Bệnh nhân:

- Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này......mà bi giờ thì chỉ ở đâu cũng đau hết…

Bác sĩ:

- Như vậy thì đúng là anh đau ở ngón tay rồi!

 

 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp trao Tờ Chứng Công Hạnh cho Chức Việc các HĐ

 

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp trao Tờ Chứng Công Hạnh cho Chức Việc các HĐ

 

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp trao Tờ Chứng Công Hạnh cho Chức Việc các HĐ

 

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp trao Tờ Chứng Công Hạnh cho Chức Việc các HĐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

 

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney.
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp.
BAN BIÊN TẬP: Bạch Sỹ - Thanh Nguyên - Ái Nhân - Lê Phong - Song Kha - Trần Nguyên Đức - Uyên Trang - Đức Nhân - Mộc Lan - Nguyên Chương.
TRÌNH BÀY & IN ẤN: Huỳnh Trọng - Trần Đại Thiện - Trần Lê Phong.

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678
Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au